spot_img

INFRASTRUKTURA KULTURY I TURYSTYKI KULTUROWEJ

– PRIORYTET 7. KULTURA – DZIAŁANIE 7.1 W RAMACH PROGRAMU FENIKS – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO

Ile?

10 000 000 zł – 50 000 000 zł

Wkład własny

20,29%

Kiedy?

Start 03.06.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona www

feniks.kultura.gov.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty – zob. rozdz. IV

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

27 marca 2024 roku rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie – zobacz listę tutaj.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować w ramach Obszaru 1?

W ramach Obszaru 1. Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury kultury, tj.:

 • dotyczące infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), która w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na potrzeby działalności kulturalnej. Cel ten zostanie spełniony, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej.

Dopuszcza się realizację następujących działań w ramach projektów:

 1. prace konserwatorskie, prace restauratorskie 
 2. roboty budowlane
 3. nadzór nad pracami/robotami 
 4. działania informacyjno-promocyjne
 5. roboty oraz prace dotyczące infrastruktury i wyposażenia w istniejących wyrobiskach górniczych na potrzeby rozwoju funkcji turystycznych i kulturowych obiektów
 6. prace w otoczeniu
 7. zakup sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu
 8. konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) lub muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym)
 9. digitalizacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line
 10. przygotowanie projektu
 11. zarządzanie projektem
 12. podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta
 13. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa
 14. działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw.

WAŻNE:
– Każdy projekt musi realizować co najmniej jedno z działań 1 lub 2 i działania 3 i 4 jako obowiązkowe elementy projektu.
– Działania od 5 do 11 stanowią nieobowiązkowe elementy projektu.
– Każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie miękkie, spośród wymienionych w pkt. od 12 do 14 (ich koszt nie może przekraczać 15% dofinansowania z EFRR).
– Działania 12-14 mogą być objęte cross-financingiem (ich koszt nie może przekraczać 15% dofinansowania z EFRR).

Jakie są rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu?

W ramach Obszaru 1. Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej):

 • tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach Obszaru 2. Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego:

 • podniesienie atrakcyjności, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty najcenniejszych zabytków w kraju. Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których dominujący zakres rzeczowy (tj. powyżej 50% kosztów kwalifikowanych) stanowią koszty:

 • robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy budynku lub budynkach (w ramach Obszaru 1 budynków zabytkowych lub nie zabytkowych, w ramach Obszaru 2: zabytków zdefiniowanych w pkt. 12 tiret 2 regulaminu), albo
 • budowy od podstaw nowych budynków infrastruktury kultury – tylko w Obszarze 1 i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych w pkt. 14, albo
 • robót oraz prac w istniejących wyrobiskach górniczych - dotyczy wyłącznie kopalni wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – jako główny element projektu tylko w Obszarze 2.

Jakie projekty można zrealizować w ramach Obszaru 2?

W ramach Obszaru 2. Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące następujących zabytków:

 • wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
 • znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP
 • posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego
 • wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Dopuszcza się realizację następujących działań w ramach projektów:

 1. prace konserwatorskie, prace restauratorskie
 2. roboty budowlane 
 3. roboty oraz prace dotyczące infrastruktury i wyposażenia w istniejących wyrobiskach górniczych na potrzeby rozwoju funkcji turystycznych i kulturowych obiektów
 4. nadzór nad pracami/robotam
 5. działania informacyjno-promocyjne
 6. budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego
 7. prace w otoczeniu
 8. zakup sprzętu lub wyposażenia
 9. konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym)
 10. digitalizacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line
 11. przygotowanie projektu
 12. zarządzanie projektem
 13. podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta
 14. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa 
 15. działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw 
 16. opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.

WAŻNE:
– Każdy projekt musi realizować co najmniej jedno z działań 1-3 jako obowiązkowe elementy projektu.
– Działania od 4 i 5 stanowią obowiązkowe elementy projektu.
– Działania od 6 do 12 stanowią nieobowiązkowe elementy projektu. – Każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie miękkie, spośród wymienionych w pkt. od 13 do 16 (ich koszt nie może przekraczać 15% dofinansowania z EFRR).
– Działania od 13-16 mogą być objęte cross-financingiem (ich koszt nie może przekraczać 15% dofinansowania z EFRR).

Jakie projekty są wykluczone dla Obszaru 1 i Obszaru 2?

Wyklucza się wsparcie projektów dotyczących:

 • budynków mieszkalnych
 • budynków zamieszkania zbiorowego
 • obiektów/przestrzeni przeznaczonych na cele: mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, sportowe, dydaktyczne, administracji publicznej, ochrony zdrowia oraz targowe
 • prac restauratorskich przy zabytku, które polegają na odtworzeniu więcej niż 50% pierwotnej formy zabytku
 • digitalizacji utworów audiowizualnych
 • kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich: projekty wspierane ze środków priorytetu FENX.07 Kultura muszą mieć wyraźny wymiar kulturowy, który związany jest z instytucją lub obiektem pełniącym lub mającym pełnić określone funkcje kulturowe, poprzez które nastąpi wzrost udziału społeczeństwa w kulturze. Dofinansowanie z priorytetu FENX.07 Kultura nie może dotyczyć takich obiektów jak np. ulice, place, rynki albo zespoły urbanistyczne, które odnosiłyby się do określonego fragmentu przestrzeni miasta, a tym samym które miałyby charakter rewitalizacji określonej przestrzeni.

Jaki jest okres realizacji projektów?

Zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków, tj.:

 • początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 roku
 • końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Narodowa – Pełna czytelnia Rzeczypospolitej – 26 196 537,69 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych – 21 930 423,75 zł
 • Muzeum Narodowe w Krakowie – Biblioteka Książąt Czartoryskich – rozbudowa i przebudowa oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie – 37 181 150,41 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

27 marca 2024 roku rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie – zobacz listę 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tutaj.

W 2024 roku wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • państwowe instytucje kultury
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową
 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, położonych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • samorządowe instytucje kultury położone w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308)
 • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego.

W przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku wnioski mogą być również składane przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować w imieniu i na rzecz bibliotek. Wnioski mogą składać również biblioteki działające jako samorządowe instytucje kultury.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna wartość projektu wynosi 10 000 000 złotych.
Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 000 złotych.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 800 000 000 zł, w tym dla Obszaru 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) – 600 000 000 zł; dla Obszaru 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego – 200 000 000 zł.

W 2023 roku budżet programu wynosił 400 000 000 zł, w tym dla Obszaru 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) – 300 000 000 zł; dla Obszaru 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego – 100 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, wymagany jest komplet różnych załączników – zobacz wykaz tutaj. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowe załączniki?

Pobierz wzory wybranych załączników. Obejmują: Działania informacyjno-promocyjne, Preliminarz kosztów całkowitych projektu, Tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu, Wzór Analiza rynku, Wzory oświadczeń́, Zgodność z prawem ochrony środowiska.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zostanie ogłoszony 3 czerwca 2024 roku. Potrwa do 30 września 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera: informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu), składania i wypełniania wniosku, opisu poszczególnych sekcji wniosku i możliwych funkcji, sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku, aktualizacji złożonego wniosku, możliwości złożenia odwołania.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej.
 • Nawiązanie partnerstw, np. z innymi państwami, międzysektorowe.
 • Zastosowanie elementów edukacyjnych.
 • Eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
 • Długoterminowość efektów projektu.
 • Dostępność efektów projektu dla wielu grup odbiorców, także dostępność on-line.
 • Podniesienie kompetencji pracowników.
 • Rozwój turystyki w regionie i zwiększenie jej atrakcyjności.
 • Wzrost liczby odwiedzających.
 • Polepszenie stanu zabytku, zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.
 • Zgodność z zasadami i programami europejskimi (opisanymi w regulaminie i umowie).
 • Wiele innych kwestii w zależności od składanego projektu.

Co jest ważne dla projektu?

Zobacz kryteria oceny wniosków podane w rozdziale VIII.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • użytkownicy bibliotek i innych instytucji
 • mieszkańcy miast, w których realizowany będzie projekt
 • turyści
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • odbiorcy Internetu
 • inni odbiorcy wskazani w studium wykonalnosci.

Czy potrzebne jest studium wykonalności projektu?

Tak, to jest pokazanie zasadności realizacji projektu. Studium wykonalności projektu musi zawierać informacje o: wnioskodawcy, projekcie, zgodności projektu z celami wsparcia, wskaźniki, harmonogram realizacji, analizę finansową/ekonomiczną, plan finansowania, ocenę długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej projektu, podsumowanie. Wytyczne do przygotowania w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Gdzie znajdę wytyczne dotyczące programu?

Wszystkie potrzebne wytyczne znajdziesz na tej stronie. Zawierają one m.in. wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, wyboru projektów, realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych oraz standardy, informacji i promocji i wiele innych.

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące naboru?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami, wytyczne, wzór wniosku, instrukcje, harmonogram, kryteria wyboru projektów, system oceny i wyboru projektów oraz wzory umów. Pobierz również materiały pomocnicze.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna obejmująca:

 • Zgodność z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Szczegółowym Opisem Priorytetów FEnIKS oraz regulaminem wyboru projektów (dokumenty aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • Zgodność projektu z dokumentami składającymi się na spełnienie warunków podstawowych.
 • Zgodność z realizacją zasady n+2.
 • Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej.
 • Kompletność dokumentacji aplikacyjnej i spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.
 • Brak podwójnego finansowania.
 • Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.
 • Zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyń poważnej szkody”.
 • Odporność infrastruktury na zmiany klimatu.
 • Realizacja działań miękkich w trakcie realizacji projektu.
 • Wsparcie procesu transformacji cyfrowej.
 • Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących projektu.
 • Włączenie społeczne i rozwój innowacji społecznych.
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu.
 • Nowe miejsca pracy utworzone po zakończeniu projektu.
 • Analiza ryzyka.
 • Zgodność projektu z „Europejskimi Zasadami Jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe”.
 • Zgodność z zasadami Nowego Europejskiego Bauhaus.
 • Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami – projekt uwzględnia zidentyfikowane potrzeby różnych grup odbiorców.
 • Wpływ na rozwój turystyki w regionie.

Pobierz listę sprawdzającą oceny formalnej dla Obszaru 1 i Obszaru 2.

Ocena merytoryczna obejmująca:

 • Zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody (w tym różnorodności biologicznej) oraz adaptacji do zmian klimatu.
 • Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie.
 • Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).
 • Projekt przewiduje elementy związane ze współpracą z partnerami z innych państw.
 • Projekt jest operacją o strategicznym znaczeniu w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 CPR.
 • Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR): miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze/obszary zagrożone trwałą marginalizacją.
 • Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR): Polska Wschodnia/Śląsk.
 • Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub komplementarny do ww. dokumentów.
 • Projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze UE.
 • Partnerstwo międzysektorowe.
 • Zwiększenie dostępności on-line.
 • Wzrost liczby odwiedzających.
 • Podnoszenie kompetencji kadr wnioskodawcy (działania miękkie w trakcie realizacji projektu).
 • Nowe miejsca pracy utworzone po zakończeniu projektu.
 • Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów mniejszości narodowych, utworzone po zakończeniu projektu.
 • Budowa synergii z programem Kreatywna Europa lub EFS+.
 • Poprawa stabilności finansowej wnioskodawcy.
 • Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami.

Ocena merytoryczna dodatkowo dla Obszaru 1:

 • Oferta kulturalno-edukacyjna po zakończeniu projektu.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej po zakończeniu projektu.
 • Nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej lub edukacji społecznej.
 • Rozwój widowni – projekt uwzględnia zidentyfikowane potrzeby odbiorców.
 • Budowa synergii z programem Kreatywna Europa lub EFS+.

Ocena merytoryczna dodatkowo dla Obszaru 2:

 • Oddziaływanie projektu – budowanie potencjału miejsca, po zakończeniu projektu.
 • Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej.
 • Stan zachowania zabytku.
 • Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku (działanie miękkie w trakcie realizacji projektu).

Pobierz listę sprawdzającą oceny merytorycznej dla Obszaru 1 i Obszaru 2.

Ocena ostateczna obejmująca:

 • Kompletność dokumentacji aplikacyjnej i spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.
 • Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej.
 • Trwałość projektu.
 • Stabilność finansowa projektu.
 • Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej.
 • Gotowość organizacyjno-instytucjonalna wnioskodawcy w obszarze zawierania umów.
 • Klauzula delokalizacyjna.
 • Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności.
 • Zgodność projektu z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji.
 • Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
 • Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
 • Zgodność projektu z klauzulą niedyskryminacyjną.

Pobierz listę sprawdzającą oceny ostatecznej.

Kto dokonuje oceny?

Komisja Oceny Projektów.

Ile można zdobyć punktów?

Podział oceny na etapy jest tak określony, że w ramach wszystkich trzech etapów ocena zostanie dokonana łącznie wszystkimi kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący FEnIKS dla danego obszaru, zaś ocena wszystkimi kryteriami rankingującymi dla danego obszaru jest dokonywana na jednym etapie oceny.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez projekt w punktowanej ocenie merytorycznej wynosi:

 • dla Obszaru 1 Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) – 74 pkt (aby uzyskać pozytywną ocenę trzeba zdobyć min. 44 pkt),
 • dla Obszaru 2 Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego – 72 pkt (aby uzyskać pozytywną ocenę trzeba zdobyć min. 43 pkt).

Jakie są kryteria wyboru projektów?

Zobacz i pobierz kryteria wyboru projektów: Obszar 1, Obszar 2, Metodyka i kryteria horyzontalne.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu zalicza się koszty obejmujące następujące kategorie:

 • Koszty bezpośrednie, tj. koszty niezbędne do realizacji projektu, które można bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu. Przykładowe kategorie: roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, sprzęt i wyposażenie
 • Koszty pośrednie, tj. koszty, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (załącznik nr 16-2 do wzoru umowy o dofinansowanie: Katalog kosztów pośrednich).

Kategoria kosztów pośrednich dotyczy w szczególności wydatków na:

 • A. Koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności: wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (w tym biznes plan, studium wykonalności lub ich elementy, mapy lub szkice sytuujące projekt); wydatki poniesione na nadzór nad przygotowaniem dokumentacji.
 • B. Koszty ogólne, w szczególności: koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe; opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych; koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich; koszty usług powielania dokumentów; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych; koszty ochrony; koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń.
 • C. Koszty osobowe, w szczególności: koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń; koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki); koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,  koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu).
 • Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie projektu.
 • Koszty związane z niezbędnymi ekspertyzami, poradami prawnymi, doradztwem finansowym lub technicznym.
 • Koszty poniesione na usługi obce niezbędne dla realizacji projektu (w tym również usługi wykonywane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia).
 • Koszty poniesione na szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangażowanych w realizację przedmiotu projektu.
 • Koszty poniesione na audyty związane z realizacją projektu.
 • Koszty remontu lub adaptacji powierzchni biurowej do potrzeb pracowników beneficjenta.
 • Koszty archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.
 • Wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego.
 • Opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).
 • Odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. C.
 • Koszty eksploatacji służbowych samochodów osobowych.

Zobacz szczegółowe informacje w regulaminie programu.

Jakie koszty są niekwalifikowane?

Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu (dodatkowe ograniczenia w stosunku do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027):

 • Wkład niepieniężny
 • Koszty prac związanych z elementami infrastruktury drogowej (w tym parkingi/miejsca postojowe) przekraczające 15% kosztów kwalifikowanych w projekcie
 • Koszty prac związanych z budową nowych dróg lub parkingów/miejsc postojowych w miastach
 • Koszty prac związanych ze zwiększeniem pojemności lub przepustowości dróg lub parkingów w miastach lub w inny sposób przyczyniających się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w miastach
 • Koszt wycinki drzew
 • Prace dotyczące drzew realizowane niezgodnie ze standardami ochrony drzew
 • Koszt zakupu nieruchomości
 • Koszt pozostałych wydatków związanych z nabyciem nieruchomości
 • Koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego
 • Koszt nabycia innych tytułów prawnych do nieruchomości
 • Koszt podatku od towarów i usług (VAT).

Zobacz również odpowiedź na pytanie Jakie projekty są wykluczone dla Obszaru 1 i Obszaru 2 w rozdziale II oraz regulamin programu.

Czy wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowania mogą być kwalifikowane?

Tak, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w regulaminie, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i umowie o dofinansowanie (zobacz dokumenty).

Co obejmuje cross-financing?

Działania miękkie w ramach projektu dla obszarów 1 i 2 takie jak: podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta, działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa, działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw oraz dodatkowo dla obszaru 2 opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 15% dofinansowania z EFRR.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent jest zobligowany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w podrozdziale 3.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • tel. 22 82 93 170, dfe@kultura.gov.pl
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!