spot_img

Dofinansowania dla bibliotek, z których warto skorzystać!

Fundusze na remont biblioteki, zakup nowości wydawniczych, promocję czytelnictwa, digitalizację lub szkolenia dla bibliotekarzy czekają! Sprawdź listę programów oraz dotacji, złóż wniosek i odmień swoją bibliotekę.

Public Library Innovation Award

Konkurs dla bibliotek publicznych, które w swojej działalności wykorzystują nowe technologie pokazując ich możliwości wśród lokalnej społeczności.
Organizator: Electronic Information for Libraries
Budżet: 1500 dolarów dla 1 biblioteki
Termin składania wniosków: 27.01.2017
Regulamin

Stypendia konferencyjne

Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter jednorazowego świadczenia finansowego w wysokości 3000 zł brutto, przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej obejmującej pełne, 7-dniowe uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji IFLA, Wrocław 2017. Do konkursu mogą zgłosić się bibliotekarze z bibliotek publicznych.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 300 000 zł
Termin składania wniosków: 31.01.2017
Regulamin

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 9 027 500 zł
Termin składania wniosków: 31.01.2017
Regulamin

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Budżet: 1 000 000 zł
Termin składania wniosków: 01.02.2017
Regulamin

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 32 200 000 zł
Termin składania wniosków: 16.03.2017
Regulamin

Conrad 2017

Celem programu jest promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego oraz działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków Josepha Conrada Korzeniowskiego z Polską, a poprzez to zwiększenie wiedzy o Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej na świecie.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 3 450 000 zł
Termin składania wniosków: 16.03.2017
Regulamin

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 5 100 000 zł
Termin składania wniosków: 16.03.2017
Regulamin

Kultura dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 5 750 000 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 14 950 000 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Literatura

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 4 025 000,00 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 5 750 000,00 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 4 025 000 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 112 125 000 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin

Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych i wzmacniania ich konkurencyjności zarówno na arenie UE jak i poza nią.
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet: 5 175 000 zł
Termin składania wniosków: 31.03.2017
Regulamin