spot_img

INFRASTRUKTURA KULTURY

Ile?

50 000 zł do 5 000 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Mogą to być:

 • budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
 • zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Modernizacja infrastruktury Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 170 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida – Zakup wyposażenia do pracowni papierniczo-drukarsko-graficznej w zabytkowym budynku Biblioteki Elbląskiej – 130 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Biblioteka w przestrzeni multimedialnej – 120 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Biblioteka Śląska w Katowicach – Wyposażenie „Archiwum Architektów” w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 40 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – Port Książki – opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu Biblioteki Elbląskiej – 252 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach – Nowe perspektywy 2.0 – technologia równych szans – 25 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Miejska w Łodzi – Główna siedziba BMwŁ – przebudowa i modernizacja (etap 2) – 250 000,00 zł w roku 2022 i 250 000,00 zł w roku 2023
 • Książnica Beskidzka – Międzykulturowe Centrum Dialogu – 150 000,00 zł w roku 2022 i 155 000,00 zł w roku 2023
 • Biblioteka Narodowa – Adaptacja pomieszczenia nr 42 na pracownię dla Zakładu Rękopisów w budynku Biblioteki Narodowej – 210 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Śląska w Katowicach – Zakup sprzętu umożliwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do oferty kulturalnej Biblioteki Śląskiej – 90 000,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra wpisane do rejestru organizatorów samorządowych – zob. wyłączenia obok
 • jednostki samorządu terytorialnego – zob. wyłączenia obok
 • prawne państwowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

Z uprawnionych wnioskodawców wyłączone są:

A. samorządowe instytucje kultury z wyłączeniem:

 • gminnych bibliotek publicznych będących samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminnych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejskowiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców
 • bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki
 • domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki.

B. jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem:

 • JST jako organów prowadzących gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców
 • JST jako organów prowadzących dla: domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki
 • JST jako organów prowadzących dla: bibliotek, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 300 000 do 5 000 000 zł
 • zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 50 000 do 5 000 000 zł
 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko – od 50 000 do 5 000 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 32 200 000,00 zł, w tym: 23 133 000,00 zł w etapie konkursowym i 4 830 000,00 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.
 • Poprawa stanu infrastruktury kultury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej i podnosząca jej atrakcyjność.
 • Działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia potencjału instytucji kultury.
 • Dostosowanie do standardów europejskich.
 • Wzrost konkurencyjności podmiotu.
 • Wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym.
 • Wzmocnienie infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej.
 • Zadania o charakterze interwencyjnym, likwidujących skutki zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub związanych z prowadzeniem wieloletnich inwestycji, wdrażaniem działań zapewniających niezbędne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej.

Co jest ważne dla projektu?

 • Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury, poprzez tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej, powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy instytucji
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria są uzależnione od danego zadania.

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Korzyści wynikające z realizacji zadania dla wnioskodawcy i odbiorców (m.in. adekwatność podjętych działań do sytuacji, w której znajduje się wnioskodawca) na tle potrzeb podobnej grupy wnioskodawców.
 • Ocena zadania w kontekście planu rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej oraz inwestycyjnej na najbliższe 3 lata (wpisanie inwestycji w kompleksowy plan rozwoju danego podmiotu).
 • Zdolność wnioskodawcy do prowadzenia działań inwestycyjnych oraz ocena działalności kulturalnej wnioskodawcy w okresie 2 ostatnich lat.
 • Wzmocnienie infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej.
 • Roboty budowlane, remont, przebudowa lub rozbudowa obiektu, zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej, podniesienia jakości i zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej.
 • Poprawa stanu infrastruktury kultury mająca na celu dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, wspomaganie działań pozwalających na kulturowy rozwój obszarów zdegradowanych.
 • Zakończenie rozpoczętych prac lub wykonanie kolejnego etapu inwestycji.
 • Poprawa stanu technicznego obiektu, w tym również zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu i poprawa bezpieczeństwa.
 • Zakup wyposażenia mający na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.
 • Zakup wyposażenia mający na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.
 • Stopień uzależnienia realizacji planowanej inwestycji od wykonania projektu dokumentacji technicznej.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Kompleksowość i spójność koncepcji, jasno określone cele i oczekiwane korzyści wynikające z realizacji zadania.
 • Zadanie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Ocena inwestycji w kontekście zwiększenia potencjału podmiotu (wartość dodana/innowacyjne rozwiązania/dobre praktyki).

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 70 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w szczególności zob. opisane poniżej koszty podstawowe i dodatkowe.

KOSZTY PODSTAWOWE, które muszą wystąpić w zadaniu:

 • Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
 • Roboty budowlane – prowadzenie prac polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Przebudowa (modernizacja) – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
 • Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym możliwe jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Dopuszcza się prace remontowe polegające na bieżącej konserwacji i wykończeniu obiektu (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg itp.).
 • Urządzenia budowlane – wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu, jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także place postojowe, ogrodzenia.

KOSZTY DODATKOWE:

 • Nadzór inwestorski/autorski.
 • Kontrola obiektów i procesów budowlanych.
 • Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.
 • Koszty dostawy.
 • Koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu, takich jak: instrumenty i akcesoria muzyczne; sprzęt komputerowy i oprogramowanie; urządzenia biurowe; meble; systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem; systemy monitoringu i telewizji przemysłowej; sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, żaluzje, rolety, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.); środki transportu służące działalności kulturalnej; wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody; zadaszenia, generatory prądu); specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty kulturalnej; montaż/instalacja/transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej, w szczególności: niezbędnej do realizacji planowanych prac – koszty opracowań/projektów dokumentacji branżowej, w tym także projekty aranżacji wnętrz.

– Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie robót budowlanych (kosztów podstawowych), które w przypadku zadań wieloletnich muszą pojawić się w każdym roku zadania. Dodatkowo możliwy jest zakup wyposażenia a także wykonanie dokumentacji technicznej.

 • Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, w szczególności: koszty wykonania projektów architektonicznych; studium wykonalności; analiz oddziaływań na środowisko; koszty postępowania przetargowego; koszty wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

– 
Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie dokumentacji technicznej (bez prac budowlanych i zakupów wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej).

 • Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w szczególności: koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu, takich jak: instrumenty i akcesoria muzyczne; sprzęt komputerowy i oprogramowanie; urządzenia biurowe; meble; systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem w obiektach niezabytkowych; systemy monitoringu i telewizji przemysłowej; sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, żaluzje, rolety, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.); środki transportu służące działalności kulturalnej;– wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, zadaszenia, generatory prądu); specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty kulturalnej; montaż/instalacja/transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia; projekt aranżacji wnętrz; koszty wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej projektu; koszty postępowania przetargowego.

– 
Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest przeprowadzenie zakupów wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej z ewentualnym wykonaniem projektu aranżacji wnętrz (bez prac budowlanych i dokumentacji technicznej).

 • Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Wykaz został podany w regulaminie.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Czy stabilność finansowa i organizacyjna mojej biblioteki wpływa na udzielenie dofinansowania?

Tak. Wsparcie finansowe kierowane będzie do podmiotów, których zadania powstaną w oparciu o stabilne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną realizację podjętych działań, a inwestycje wpiszą się w ich kompleksowe plany rozwoju. Istotnym kryterium oceny projektów będą zarówno korzyści, wynikające z realizacji zadania na tle potrzeb podobnej grupy wnioskodawców, jak i zdolność do prowadzenia działań inwestycyjnych oraz dotychczasowa działalność kulturalna w okresie 2 ostatnich lat.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Szkolnictwa Artystycznego:

 • Maciej Opiłowski, tel. 22 829 32 93. mopilowski@kultura.gov.pl
 • Paweł Stułka, tel. 22 829 32 92, pstulka@kultura.gov.pl
 • Departament Szkolnictwa Artystycznego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

W związku z dużą liczbą zapytań telefonicznych, Departament Szkolnictwa Artystycznego, przypomina:

 • dla bibliotek oraz ich organów prowadzących znajdujących się w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców odpowiednim priorytetem jest Infrastruktura bibliotek – prosimy o kontakt z Instytutem Książki.
 • dla domów/ośrodków/centrów kultury oraz ich organów prowadzących odpowiednim programem jest Infrastruktura domów kultury – prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Kultury.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!