spot_img

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

Ile?

20 000 zł do 1 000 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Mogą to być:

 • roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
 • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Program wspiera biblioteki innych typów niż publiczne (warto zaznaczyć, że dla nich przeznaczone są inne programy, np. Infrastruktura bibliotek), tj. wchodzących w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki. Wybrane przykłady projektów bibliotecznych, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gmina Bardo – Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – 425 000,00 zł
 • Gmina Dobroń – Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka – 300 000,00 zł
 • Gminne Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu – Rozwój oferty kulturalnej w gminie Zambrów dzięki doposażeniu nowej siedziby GCBKiS – 116 000,00 zł
 • Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna – Nowy potencjał kultury ‐ zakup nowoczesnego wyposażenia SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej – 70 000,00 zł
 • Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim – Wyposażenie filii bibliotecznej MGOK w Baranowie Sandomierskim – 55 000,00 zł
 • Centrum Kulturalno‐Biblioteczne w Marcinowicach – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania – 10 000,00 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki
 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa powyżej.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – od 100 000 zł do 1 000 000 zł
 • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – od 20 000 zł do 500 000 zł
 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko – od 20 000 zł do 500 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 14 200 000 zł, w tym: 8 272 000 zł w etapie konkursowym i 2 130 000 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek. (Z 2023 roku: wniosek).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zadania spójne z planem rozwoju danego podmiotu i przyczyniających się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego dotyczących: poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjność, wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym.
 • Zadania o charakterze interwencyjnym, związane m.in. z wdrażaniem działań zapewniających podstawowe warunki niezbędne do prowadzenia działalności, koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych.
 • Zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami.

Co jest ważne dla projektu?

 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych, a także konsekwentnie i racjonalnie zaplanowany budżet zadania oraz założenie maksymalnego wykorzystania w przyszłości potencjału dofinansowanej inwestycji.
 • Wprowadzanie wysokich standardów działalności realizowanej przez domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki, stwarzanie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych oraz dążenie do zwiększenia roli tych instytucji w przestrzeni publicznej i wzmacniania ich znaczenia w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w zależności od realizowanego zadania:

 • Korzyści wynikające z realizacji zadania dla wnioskodawcy (m.in. adekwatność podjętych działań do sytuacji, w której znajduje się wnioskodawca) na tle potrzeb wskazanej w zadaniu grupy odbiorców oferty kulturalnej wnioskodawcy.
 • Ocena zdolności wnioskodawcy do prowadzenia działań inwestycyjnych (na podstawie opisu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w czasie 3 ostatnich lat i/lub zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego na etapie planowania i realizacji inwestycji).
 • Ocena zadania w kontekście planu rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności inwestycyjnej na najbliższe 3 lata (wpisanie inwestycji w kompleksowy plan rozwoju infrastruktury danego podmiotu).
 • Ocena zadania w kontekście działalności kulturalnej wnioskodawcy w okresie 2 ostatnich lat oraz planu rozwoju wnioskodawcy w tym obszarze na najbliższe 3 lata.
 • Ocena wpływu robót budowlanych na podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej.
 • Ocena zadania w kontekście zwiększenia potencjału edukacyjno-animacyjnego wnioskodawcy i/lub wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym i/lub wspomagania działań pozwalających na kulturowy rozwój obszarów zdegradowanych.
 • Ocena roli zadania w zapewnieniu ciągłości prowadzonych prac lub zakończeniu rozpoczętych prac.
 • Ocena wpływu zadania na poprawę stanu technicznego obiektu, w tym również zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa.
 • Wpływ zakupu wyposażenia na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.
 • Stopień uzależnienia realizacji planowanej inwestycji od wykonania projektu dokumentacji technicznej.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Kompleksowość i spójność koncepcji, jasno określone cele i oczekiwane korzyści wynikające z realizacji zadania.
 • Zadanie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Ocena inwestycji w kontekście zwiększenia potencjału podmiotu (wartość dodana/innowacyjne rozwiązania/dobre praktyki).

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 82,67 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Na roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – zob. wymienione poniżej koszty podstawowe i dodatkowe.

KOSZTY PODSTAWOWE, które muszą wystąpić w zadaniu:

 • Rozbudowa, nadbudowa – wykonanie robót budowlanych zmieniających charakterystyczne parametry obiektu, tj. kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji.
 • Przebudowa (modernizacja) – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
 • Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym możliwe jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Dopuszcza się prace remontowe polegające na bieżącej konserwacji i wykończeniu obiektu (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg itp.).
 • Roboty budowlane – prowadzenie prac polegających na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Urządzenia budowlane – wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także place postojowe, ogrodzenia.

KOSZTY DODATKOWE:

 • Nadzór inwestorski/autorski – kontrola obiektów i procesów budowlanych.
 • Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.
 • Koszty transportu.
 • Koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu, takich jak: instrumenty i akcesoria muzyczne; sprzęt komputerowy i oprogramowanie; urządzenia biurowe; meble; systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem w obiektach niezabytkowych; systemy monitoringu i telewizji przemysłowej; rolety, żaluzje, inne środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, ośrodka, centrum kultury; sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, wyposażenie audiovideo, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.); wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, zadaszenia, generatory prądu); środki transportu służące działalności w zakresie edukacji kulturalnej; specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty edukacyjnej; montaż/instalacja zakupionego sprzętu lub wyposażenia; transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych prac: koszty opracowań/projektów dokumentacji branżowej, w tym także projekty aranżacji wnętrz.

Na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej to:

 • Instrumenty i akcesoria muzyczne.
 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
 • Urządzenia biurowe.
 • Meble.
 • Systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem w obiektach niezabytkowych.
 • Systemy monitoringu i telewizji przemysłowej.
 • Rolety, żaluzje, inne środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
 • Sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny.
 • Wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, wyposażenie audiovideo, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.).
 • Wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, zadaszenia, generatory prądu).
 • Środki transportu służące działalności w zakresie edukacji kulturalnej.
 • Specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty edukacyjnej.
 • Montaż/instalacja zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
 • Transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
 • Projekt aranżacji wnętrz.
 • Koszty postępowania przetargowego.

Na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko to:

 • Koszty wykonania projektów architektonicznych.
 • Studium wykonalności.
 • Analiz oddziaływań na środowisko.
 • Audyt dostępności architektonicznej.
 • Koszty postępowania przetargowego.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Wykaz został podany w regulaminie.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.

 • Anna Pasznik, tel. 22 350 95 79, apasznik@nck.pl
 • Aleksander Kaczmarczyk, tel. 22 350 95 30, akaczmarczyk@nck.pl
 • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!