spot_img

Krajowa Rada Biblioteczna

Krajowa Rada Biblioteczna działa na mocy art. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Art. 7.
1. Krajowa Rada Biblioteczna, zwana dalej „Radą”, działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek;
2) koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych;
3) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa;
4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek;
5) okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej;
6) przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

3. W skład Rady powoływani są:
– dyrektor Biblioteki Narodowej,
– dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej,
– czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
– czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
– dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
– oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

4. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat.

5. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego Rady.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie uczestniczy on w pracach Rady.

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady, uwzględniając sposób powoływania przewodniczącego Rady oraz jej sprawną obsługę administracyjną.

Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Rozdział 2.

DZIAŁANIE KRAJOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ

SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ

AKTUALNOŚCI