spot_img

PROGRAM STYPENDIALNY (STYPENDIA) – PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW SEKTORA KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH NA RZECZ STYMULOWANIA ICH ROZWOJU

– INWESTYCJA A2.5.1 W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Ile?

5000 zł miesięcznie

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Start 30.06.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Strona www

gov.pl/web/kultura / nimit.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Osoby fizyczne – zob. rozdz. IV

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz rozdz. VI

Instrukcja

Brak

W ramach tego programu można również składać wnioski o granty – szczegóły TUTAJ.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty/przedsięwzięcia można zrealizować?

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia:

 • mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych
 • związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego
 • związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji
 • związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Gdzie należy zrealizować projekt/przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcie ma być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakich segmentach można składać wniosek na wsparcie projektu/przedsięwzięcia?

Nabór wniosków celem dokonania wyboru projektów/przedsięwzięć do objęcia wsparciem w formie stypendiów przeprowadza się w ramach następujących segmentów Inwestycji:

 • muzyka
 • teatr
 • muzealnictwo
 • sztuki wizualne
 • taniec
 • kultura ludowa i tradycyjna.

UWAGA: Można ubiegać się o wsparcie tylko jednego projektu/przedsięwzięcia w ramach danego segmentu Inwestycji.

Jaki jest okres realizacji projektów?

Okres realizacji projektu określono:

 • od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Brak informacji z uwagi na uruchomienie programu.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, pod warunkiem, że:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • na podstawie dokumentów (wskazanych w załączniku nr 2 do regulaminu) wykaże posiadanie statusu artysty lub twórcy, animatora, edukatora lub badacza w segmencie Inwestycji, którego dotyczy przedsięwzięcie objęte wnioskiem
 • co najmniej przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia naboru prowadził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artysty, twórcy, animatora, edukatora lub badacza w ramach segmentu Inwestycji, którego dotyczy wniosek.

Jakie wymogi musi spełnić wnioskodawca ubiegający się o wsparcie?

Wymogi zostały opisane w w ust. 4, pkt. 4, ppkt. 4.7 oraz w załączniku nr 2 do regulaminu.

Czy można aplikować także do programu grantowego?

Nie jest dopuszczalne jednoczesne ubieganie się o objęcie tego samego przedsięwzięcia wsparciem w formie grantu i stypendium.

Szczegóły w zakresie ubiegania się o grant są dostępne TUTAJ.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Z budżetu programu przeznaczono kwotę 763 958 zł tytułem rezerwy na wypadek pozytywnie rozstrzygniętych postępowań w zakresie ponownej oceny przedsięwzięć lub skarg do sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże stypendium można otrzymać?

Kwota stypendium wynosi 5000 zł brutto. Stypendia przyznawane są na okres 3, 4, 5 albo 6 kolejnych miesięcy. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść odpowiednio 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł lub 30 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 15 279 166 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, do wniosku wymagane są załączniki i oświadczenia. Ich wykaz dostępny jest w regulaminie, a pliki do pobrania dostępne są na stronie internetowej programu.

Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowe załączniki?

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

W komunikacie o ogłoszeniu naboru nie udostępniono wzoru wniosku. Będzie on z pewnością dostępny w systemie WITKAC wraz z dniem 30 czerwca 2024 roku, kiedy startuje nabór wniosków.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić jeden wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zostanie uruchomiony 30 czerwca 2024 roku. Potrwa do 15 lipca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system WITKAC.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co jest ważne dla projektu?

 • Znalezienie nowych sposobów prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.
 • Prowadzenie kursów dla artystów w celu rozwijania ich umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych.
 • Zapewnienie artystom zindywidualizowanego szkolenia zawodowego.
 • Stworzenie artystom możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji.
 • Stworzenie artystom możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Zobacz również kryteria oceny wniosków podane w rozdziale VIII.

Gdzie znajdę wytyczne dotyczące programu?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami. Dostępny jest również projekt umowy.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Jakie kryteria są oceniane we wniosku?

Ocena projektów/przedsięwzięć składa się z trzech etapów w zakresie spełnienia kryteriów: formalnych, horyzontalnych i szczegółowych. Dwa pierwsze są obligatoryjne. Kryteria oceny przedsięwzięć do pobrania.

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena kryteriów formalnych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części A załącznika nr 1 do regulaminu. To kryteria obligatoryjne oceniane w sposób spełnia/nie spełnia (tak/nie):

 • Wniosek złożono za pośrednictwem wyznaczonego systemu informatycznego.
 • Wniosek złożono w wyznaczonym terminie.
 • Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie (kwalifikowalność Wnioskodawcy)
 • Wniosek został podpisany / złożony przez Wnioskodawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy. 
 • Wniosek został prawidłowo uzupełniony, zawiera wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki. 
 • Oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę wymogów ubiegania się o wsparcie. 
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem kwalifikuje się do objęcia wsparciem w segmencie Inwestycji, którego dotyczy Wniosek. 
 • Liczba Wniosków złożonych przez Wnioskodawcę w ramach tego samego segmentu Inwestycji nie przekracza wyznaczonego limitu. 
 • Wnioskodawca nie złożył więcej niż 1 Wniosku o objęcie wsparciem tego samego Przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru Wniosków. 
 • Wnioskodawca nie ubiega się o wsparcie tego samego Przedsięwzięcia jednocześnie w formie stypendium i grantu. 
 •  Wskazane we Wniosku przeznaczenie wydatków jest zgodne z wymogami dotyczącymi katalogu kosztów kwalifikowalnych (kwalifikowalność wydatków). 
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest nie niższa niż minimalna kwota wsparcia i nie wyższa niż maksymalna kwota wsparcia wyznaczona dla Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem. 
 • Okres realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania wsparcia jest zgodny z ramami czasowymi wyznaczonymi dla Przedsięwzięcia (okres kwalifikowalności wydatków).

Wniosek nie może zawierać tzw. wad formalnych, tj. nie spełnia chociażby jednego kryterium formalnego. W przypadku stwierdzenia wady formalnej, przedsięwzięcie otrzymuje 0 (zero) punktów w ramach oceny przedsięwzięć

Ocena kryteriów horyzontalnych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części B załącznika nr 1 do regulaminu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z Kryteriów horyzontalnych, przedsięwzięcie otrzymuje 0 punktów w ramach oceny przedsięwzięć. Poprzednie zdanie nie stosuje się w sytuacji, gdy określone kryterium horyzontalne nie dotyczy ocenianego przedsięwzięcia. Kryteria ocenia się metodą 0/1:

 • Ramy czasowe Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem są zgodne z ramami czasowymi KPO.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z KPO.
 • Wnioskodawca złożył oświadczenie potwierdzające, że udzielenie wsparcia objętego Wnioskiem nie będzie stanowiło podwójnego finansowania w rozumieniu art. 14la pkt 7 UZPPR (obligatoryjne oświadczenie przewidziane do złożenia w ramach Wniosku).
 • Informacje zawarte we Wniosku, oświadczeniach oraz załącznikach do Wniosku są spójne.
 • Przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Wskazane we Wniosku wydatki, planowane do poniesienia w ramach Przedsięwzięcia, są zgodne z wymogami dotyczącymi kwalifikowalności, adekwatności i racjonalności.
 • Sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia. Przedstawiono wiarygodne źródła współfinansowania Przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z przepisami o pomocy publicznej.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”).
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele określone w KPO (decyzji implementacyjnej), jak również wskaźniki wspólne, a metodyka ich wyliczania jest wiarygodna
 • Wskaźniki własne Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem są adekwatne do celu i zakresu danego Przedsięwzięcia oraz mierzalne i realne.

Ocena kryteriów szczegółowych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części C załącznika nr 1 do regulaminu. Oceny dokonuje się metodą punktową. Oceniane są m.in.:

 • Wartość merytoryczna Przedsięwzięcia.
 • Oryginalność Przedsięwzięcia. 
 • Wpływ efektów realizacji Przedsięwzięcia na rozwój zawodowy Wnioskodawcy. 
 • Wpływ efektów realizacji Przedsięwzięcia na rozwój kompetencji Wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych.
 • Planowane wykorzystanie efektów Przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia.
 • Efektywność i racjonalność sposobu wykorzystania wsparcia na finansowanie kosztów Przedsięwzięcia (biznesplan). 
 • Wartość merytoryczna portfolio artystycznego lub dokonań Wnioskodawcy w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia naboru Wniosków.

Kto dokonuje oceny?

Komitet Selekcyjny.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć maksymalnie 35 punktów w ramach oceny kryteriów szczegółowych.

Ile punktów minimalnie należy zdobyć, aby uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać wsparcie trzeba zdobyć minimalnie 10 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jak przekazywane jest stypendium?

Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach. Każda miesięczna rata wsparcia wynosi 5.000 zł brutto i jest wypłacana do 10. dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przed zawarciem umowy, pierwsza transza wsparcia jest wypłacana z wyrównaniem za miesiące, w których realizowane było przedsięwzięcie, pod warunkiem wykazania przez osobę fizyczną postępów w realizacji wskaźników przedsięwzięcia za ten wcześniejszy okres.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

 • kpo@nimit.pl
 • Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!