spot_img

PROGRAM DOTACJI (GRANTY) – PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW SEKTORA KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH NA RZECZ STYMULOWANIA ICH ROZWOJU

– INWESTYCJA A2.5.1 W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Ile?

20 000 zł – 100 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Start 30.06.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Strona www

gov.pl/web/kultura / nimit.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty – zob. rozdz. IV

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

1-4 wniosków – zob. rozdz. II i IV

Przykładowy wniosek

Zobacz rozdz. VI

Instrukcja

Brak

W ramach tego programu można również składać wnioski o stypendia – szczegóły TUTAJ.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wzmocnienie sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększeniu znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narzędzi i zasobów internetowych.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty/przedsięwzięcia można zrealizować?

Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • festiwale
 • przeglądy i konkursy
 • wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki
 • dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze
 • konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

W jakich segmentach można składać wniosek na wsparcie projektu/przedsięwzięcia?

Nabór wniosków celem dokonania wyboru projektów/przedsięwzięć do objęcia wsparciem w formie grantów przeprowadza się w ramach następujących segmentów Inwestycji:

 • muzyka
 • teatr
 • muzealnictwo
 • sztuki wizualne
 • taniec
 • kultura ludowa i tradycyjna.

UWAGA: Można ubiegać się o wsparcie nie więcej niż czterech projektów/przedsięwzięć w ramach danego segmentu Inwestycji.

Jakie warunki musi spełnić projekt/przedsięwzięcie?

W celu uzyskania wsparcia w formie grantu projekt/przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym
 • przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej
 • przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych
 • przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw
 • przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Gdzie należy zrealizować projekt/przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcie ma być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest okres realizacji projektów?

Okres realizacji projektu określono:

 • od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Brak informacji z uwagi na uruchomienie programu.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki
 • państwowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa

UWAGA: W regulaminie programy określono wymogi, co do podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie. Szczegółowe informacje są zawarte w ust. 3, pkt. 3, ppkt. 3.8.

Jakie wymogi musi spełnić wnioskodawca ubiegający się o wsparcie?

Wymogi zostały opisane w w ust. 3, pkt. 3, ppkt. 3.9 i 3.10.

Czy można aplikować także do programu stypendialnego?

Nie jest dopuszczalne jednoczesne ubieganie się o objęcie tego samego przedsięwzięcia wsparciem w formie grantu i stypendium.

Szczegóły w zakresie ubiegania się o stypendium są dostępne TUTAJ.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Z budżetu programu przeznaczono kwotę 5 602 044 zł tytułem rezerwy na wypadek pozytywnie rozstrzygniętych postępowań w zakresie ponownej oceny przedsięwzięć lub skarg do sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota wsparcia jednego projektu/przedsięwzięcia wynosi 20 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia jednego projektu/przedsięwzięcia wynosi 100 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 112 040 884 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, do wniosku wymagane są załączniki i oświadczenia. Ich wykaz dostępny jest w regulaminie, a pliki do pobrania dostępne są na stronie internetowej programu.

Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowe załączniki?

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

W komunikacie o ogłoszeniu naboru nie udostępniono wzoru wniosku. Będzie on z pewnością dostępny w systemie WITKAC wraz z dniem 30 czerwca 2024 roku, kiedy startuje nabór wniosków.

Ile można zgłosić wniosków?

1-4 wniosków w ramach danego segmentu Inwestycji – zob. szczegóły w rozdz. II.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zostanie uruchomiony 30 czerwca 2024 roku. Potrwa do 15 lipca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system WITKAC.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co jest ważne dla projektu?

 • Poprawa kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
 • Rozwój działalności kulturalnej/kreatywnej, takiej jak koncerty, występy i wystawy, w tym w formie wirtualnej.
 • Tworzenie programów edukacyjnych i organizacją warsztatów poświęconych architekturze, projektowaniu i sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych.
 • Organizacja warsztatów mających na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie nowych produktów i usług wykorzystujących technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
 • Działania wzmacniające sektor kultury i sektor kreatywny poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym.

Zobacz również kryteria oceny wniosków podane w rozdziale VIII.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • użytkownicy bibliotek i innych instytucji
 • mieszkańcy miast, w których realizowany będzie projekt/przedsięwzięcie
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • odbiorcy Internetu
 • inni odbiorcy wskazani we wniosku.

Gdzie znajdę wytyczne dotyczące programu?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami. Dostępny jest również projekt umowy.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Jakie kryteria są oceniane we wniosku?

Ocena projektów/przedsięwzięć składa się z trzech etapów w zakresie spełnienia kryteriów: formalnych, horyzontalnych i szczegółowych. Dwa pierwsze są obligatoryjne. Kryteria oceny przedsięwzięć do pobrania.

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena kryteriów formalnych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części A załącznika nr 1 do regulaminu. To kryteria obligatoryjne oceniane w sposób spełnia/nie spełnia (tak/nie):

 • Wniosek złożono za pośrednictwem wyznaczonego systemu informatycznego.
 • Wniosek złożono w wyznaczonym terminie.
 • Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie (kwalifikowalność Wnioskodawcy)
 • Wniosek został podpisany / złożony przez Wnioskodawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy. 
 • Wniosek został prawidłowo uzupełniony, zawiera wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki. 
 • Oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę wymogów ubiegania się o wsparcie. 
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem kwalifikuje się do objęcia wsparciem w segmencie Inwestycji, którego dotyczy Wniosek. 
 • Liczba Wniosków złożonych przez Wnioskodawcę w ramach tego samego segmentu Inwestycji nie przekracza wyznaczonego limitu. 
 • Wnioskodawca nie złożył więcej niż 1 Wniosku o objęcie wsparciem tego samego Przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru Wniosków. 
 • Wnioskodawca nie ubiega się o wsparcie tego samego Przedsięwzięcia jednocześnie w formie stypendium i grantu. 
 •  Wskazane we Wniosku przeznaczenie wydatków jest zgodne z wymogami dotyczącymi katalogu kosztów kwalifikowalnych (kwalifikowalność wydatków). 
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest nie niższa niż minimalna kwota wsparcia i nie wyższa niż maksymalna kwota wsparcia wyznaczona dla Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem. 
 • Okres realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania wsparcia jest zgodny z ramami czasowymi wyznaczonymi dla Przedsięwzięcia (okres kwalifikowalności wydatków).

Wniosek nie może zawierać tzw. wad formalnych, tj. nie spełnia chociażby jednego kryterium formalnego. W przypadku stwierdzenia wady formalnej, przedsięwzięcie otrzymuje 0 (zero) punktów w ramach oceny przedsięwzięć

Ocena kryteriów horyzontalnych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części B załącznika nr 1 do regulaminu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z Kryteriów horyzontalnych, przedsięwzięcie otrzymuje 0 punktów w ramach oceny przedsięwzięć. Poprzednie zdanie nie stosuje się w sytuacji, gdy określone kryterium horyzontalne nie dotyczy ocenianego przedsięwzięcia. Kryteria ocenia się metodą 0/1:

 • Ramy czasowe Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem są zgodne z ramami czasowymi KPO.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z KPO.
 • Wnioskodawca złożył oświadczenie potwierdzające, że udzielenie wsparcia objętego Wnioskiem nie będzie stanowiło podwójnego finansowania w rozumieniu art. 14la pkt 7 UZPPR (obligatoryjne oświadczenie przewidziane do złożenia w ramach Wniosku).
 • Informacje zawarte we Wniosku, oświadczeniach oraz załącznikach do Wniosku są spójne.
 • Przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Wskazane we Wniosku wydatki, planowane do poniesienia w ramach Przedsięwzięcia, są zgodne z wymogami dotyczącymi kwalifikowalności, adekwatności i racjonalności.
 • Sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia. Przedstawiono wiarygodne źródła współfinansowania Przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z przepisami o pomocy publicznej.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”).
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem jest zgodne z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej.
 • Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele określone w KPO (decyzji implementacyjnej), jak również wskaźniki wspólne, a metodyka ich wyliczania jest wiarygodna
 • Wskaźniki własne Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem są adekwatne do celu i zakresu danego Przedsięwzięcia oraz mierzalne i realne.

Ocena kryteriów szczegółowych obejmuje kryteria oceny przedsięwzięć określone w części C załącznika nr 1 do regulaminu. Oceny dokonuje się metodą punktową. Oceniane są m.in.:

 • Wpływ Przedsięwzięcia na zwiększenie odporności Wnioskodawcy na kryzysy gospodarcze poprzez utrzymanie ciągłości i zakresu prowadzonej działalności Wnioskodawcy.
 • Wpływ Przedsięwzięcia na zwiększenie odporności sektora kultury i kreatywnego na kryzysy gospodarcze. 
 • Walory edukacyjne Przedsięwzięcia (z uwzględnieniem różnorodnych form realizacji, w tym rozwijanie kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i kreatywnym). 
 • Obecność w Przedsięwzięciu elementów skutkujących trwałym podniesieniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych Wnioskodawcy. 
 • Wartość innowacyjności Przedsięwzięcia dla szerszego zastosowania oraz transferu wiedzy i technologii.
 • Adekwatne do założeń Przedsięwzięcia uwzględnienie aspektów wymiany wiedzy i umiejętności między sektorami kultury i kreatywnym a sektorami nauki, technologii i biznesu. 
 • Propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej i szacunku oraz tolerancji dla innych nacji oraz odmiennych przekonań religijnych, politycznych i obyczajowych.
 • Kluczowa rola Przedsięwzięcia w życiu kulturalnym regionu, aktywizacja społeczności lokalnej. 
 • Realizacja Przedsięwzięcia poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski.
 • Potencjał Przedsięwzięcia w zakresie jego kontynuacji i wzmacniania stabilności funkcjonowania Wnioskodawcy. 
 • Organizacja w ramach Przedsięwzięcia wirtualnych lub fizycznych spotkań ze specjalistami związanymi z tematyką segmentu inwestycji. 
 • Dostępność, zrozumiałość i atrakcyjność formy przekazu (różnorodność i adekwatność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji). 
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych i ekologicznych w realizacji Przedsięwzięcia.
 • Adekwatny do planowanych działań dobór docelowej grupy odbiorców Przedsięwzięcia.
 • Spójność koncepcji Przedsięwzięcia. 
 • Efektywność i racjonalność sposobu wykorzystania wsparcia na finansowanie kosztów Przedsięwzięcia (biznesplan). 
 • Oryginalność Przedsięwzięcia. 
 • Spójność Przedsięwzięcia z profilem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.
 • Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji działań lub projektów zbliżonych tematycznie z segmentem inwestycji w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia naboru Wniosków.

Kto dokonuje oceny?

Komitet Selekcyjny.

Ile można zdobyć punktów?

W kryteriach szczegółowych można zdobyć maksymalnie 100 pkt. Pozostałe kryteria są oceniane 0/1 lub tak/nie zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Ile punktów minimalnie należy zdobyć, aby uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać wsparcie trzeba zdobyć minimalnie 30 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Wniosek powinien być zgodny z wykazem kosztów kwalifikowalnych oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, stanowiącymi załącznik do wzoru umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w formie grantu.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • wynagrodzenia, w tym: osobowe i bezosobowe; pochodne od wynagrodzeń
 • zakupy, w tym: materiałów; sprzętu i wyposażenia; oprogramowania, licencji, tantiem, praw autorskich
 • usługi, w tym: prawne; gastronomiczne i cateringowe; hotelarskie; transportowe; wynajmu i leasingu na okres realizacji przedsięwzięcia; promocji i marketingu (w tym usługi poligraficzne i graficzne); druku, poligraficzne i graficzne; tłumaczeniowe i redaktorskie; realizacji wydarzenia (w tym nagrania, transmisji, online); informatyczne i programistyczne; techniczne; zabezpieczenia medycznego; ochrony na okres realizacji przedsięwzięcia; fotograficzne, ubezpieczenia na czas realizacji przedsięwzięcia
 • pozostałe koszty, w tym: koszty z tytułu pozyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych; z tytułu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; zakup sprzętu do modernizacji infrastruktury celem wdrażania rozwiązań proekologicznych (np. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, urządzeń ograniczających zużycie energii) oraz wynagrodzenia za działania służące wdrażaniu lub rozwijaniu rozwiązań proekologicznych w muzeach.

Wydatki na pojedynczy zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą dotyczyć wyłącznie takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa, określona, odpowiednio, zgodnie z art. 22g ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 226) lub art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) nie przekracza 10.000 zł. Zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych muszą być ewidencjonowane na zasadach określonych w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jakie koszty są niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są np.:

 • VAT
 • wydatki na remonty
 • inne koszty niezgodne z przedsięzwięciem.

Czy można do kosztów kwalifikowanych dopisać wydatki poniesione przed zawarciem umowy?

W przypadku, gdy przedsięwzięcie zostanie objęte wsparciem w formie grantu a wnioskodawca poniesie wydatki na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy, poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem ich zgodności z zasadami określonymi w umowie o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem i załącznikami do tej umowy.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

 • kpo@nimit.pl
 • Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!