spot_img

WSPIERANIE ARCHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW POZA KRAJEM

Ile?

100 000 zł – 1 200 000 zł

Wkład własny

brak

Kiedy?

Do 07.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
i Miejsc Pamięci

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty poza Polską

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • dofinansowanie dla muzeów, archiwów i bibliotek znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność istotną w sferze ochrony dziedzictwa narodowego.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne.

Jaki jest zakres kwalifikujących się zadań?

 • zatrudnienie stałe i/lub czasowe osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad zasobami/zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego
 • usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów, obsługę księgową, finansową i badania sprawozdania finansowego oraz opłaty skarbowe
 • utrzymanie stałe budynków/obiektów, w których znajdują się zasoby/zbiory polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
 • wynajem i utrzymanie pomieszczeń magazynowych lub innych pomieszczeń na cele ściśle związane z opieką nad zasobami/zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
 • udostępnianie i popularyzacja posiadanych zasobów/zbiorów polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym zapewnienie bezpośredniego dostępu odbiorców do korzystania z efektów realizacji projektu, poprzez ich umieszczenie w przestrzeni wirtualnej oraz promocja, informacja i działania edukacyjne, związane z posiadanym zasobami/zbiorami
 • inwentaryzacja, archiwizacja, digitalizacja, konserwacja zbiorów archiwalno-bibliotecznych (w szczególności książki, czasopisma, dokumentacja życia społecznego, biografie, dokumentacja aktowa, rękopisy, inkunabuły, dokumentacja zdjęciowa) oraz zbiorów dóbr kultury (w szczególności obrazy, plakaty, rzeźby, meble, mała architektura, przedmioty użytkowe, numizmaty, zabytki kartograficzne, militaria, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła)
 • działania realizowane etapami, sukcesywnie w ramach dofinansowania w kolejnych edycjach w programu, należy opisać ze wskazaniem kolejnych etapów, tak aby z opisu wynikał stopień realizacji działania do jego zakończenia.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Narodowa – Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VIII etap – 75 000,00 zł w 2023 roku
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska – Propagowanie kultury i nauki polskiej w Kanadzie przez, katalogowanie, inwentaryzacje, digitalizację zbiorów Biblioteki – 324 000,00 zł w 2023 roku i 311 400,00 zł w 2022 roku
 • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny – Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Kontynuacja – 1 026 900,00 zł w 2023 roku, 997 406,00 zł w 2022 roku, 420 848,00 zł w 2021 roku
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska – Prowadzenie Biblioteki Polskiej jedynej na świecie biblioteki polonijnej będącej jednocześnie biblioteką akademicką – 239 000,00 zł w 2020 roku.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać jednostki organizacyjne, spełniające łącznie wymogi zawarte w regulaminie, w tym:

 • posiadające siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiadające zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową według prawodawstwa kraju ich siedzib
 • dysponujące historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury, istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, zewidencjonowanymi i opracowanymi w części lub w całości w formie inwentarza lub katalogu zbiorów.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie dla muzeów, archiwów i bibliotek znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność istotną w sferze ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5-6 oraz ust. 2 w sprawie zadań objętych mecenatem państwa, tj. w zakresie zachowania i waloryzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, ochrony i udostępniania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz opieki nad tym dziedzictwem jak również w zakresie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za granicą.

Jakie są kryteria kwalifikowania podmiotów?

 • siedziba podmiotu znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
 • podmiot posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową według prawodawstwa kraju jego siedziby
 • podmiot dysponuje historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury (archiwalnymi, bibliotecznymi lub artystyczno-muzealnymi), będącymi jego własnością lub pozostającymi w jego trwałym zarządzie od co najmniej dziesięciu lat, bądź też będącymi własnością jego i jego poprzedników prawnych przez okres co najmniej piętnastu lat, bądź pozostającymi w trwałym zarządzie jego i jego poprzedników prawnych przez okres co najmniej piętnastu lat.
 • utrzymanie, ochrona przed utratą, rozproszeniem lub pogorszeniem stanu zachowania, udostępnianie i popularyzacja historycznych kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych), którymi dysponuje podmiot, jest jednym z głównych celów celem działalności, wpisanym w dokument konstytuujący działalność podmiotu.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do złożenia wniosku w programie, składają formularz kwalifikacyjny.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 złotych, a maksymalna 1 200 000 złotych.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 10 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

W jakim języku należy złożyć wniosek?

Wyłącznie w języku polskim.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w październiku i trwa do końca listopada.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania o charakterze niekomercyjnym, realizowane w zakresie utrzymania, ochrony oraz nieodpłatnego udostępniania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.
 • Efektywna ochrona oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zachowanie integralności zbiorów zgromadzonych przez instytucje emigracyjne.
 • Stałe udostępnianie i szeroka promocja historycznych kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych), bądź ich części składowych, o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wsparcie organizacji polonijnych i emigracyjnych, które dysponują historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury (archiwalnymi, bibliotecznymi lub artystyczno-muzealnymi) o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Popularyzowanie wiedzy na temat spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • Polonia
 • odbiorcy Internetu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Realizacja zadania jest uzasadniona i niezbędna ze względu na szczególną wartość artystyczną, historyczną, symboliczno-emocjonalną lub naukową oraz stan zachowania historycznych kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych), bądź ich elementów składowych, o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego i prowadzi do ich zabezpieczenia, zachowania lub przywrócenia stanu właściwego.
 • Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie dostępności i upowszechnienie historycznych kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych), bądź ich elementów składowych, o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyni się do wypełnienia luki w dotychczasowym stanie wiedzy na ich temat.
 • Zadanie jest związane z efektywną formą promocji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 • Doświadczenie wnioskodawcy w prowadzeniu projektów służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.
 • Kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną stronę realizacji zadania.
 • Realność i adekwatność kosztorysu w odniesieniu do merytorycznej zawartości zadania oraz założonych celów, w tym przewidywanych efektów ilościowych i jakościowych, a także efektywność wydatków planowanych w ramach projektu.
 • Spójność koncepcji zadania i realizacja zasadniczych celów programu.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Wartość artystyczna, historyczna, symboliczno-emocjonalna lub naukowa kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych) będących w posiadaniu wnioskodawcy dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja ich utrzymania, ochrony przed utratą, rozproszeniem lub pogorszeniem stanu zachowania.
 • Zachowanie integralności kolekcji i zbiorów dóbr kultury będących w posiadaniu wnioskodawcy dzięki przyznaniu środków z programu.
 • Stałe udostępnianie, w tym zapewnienie bezpośredniego i bezpłatnego dostępu odbiorców do efektów realizacji projektu oraz szeroka promocja historycznych kolekcji i zbiorów dóbr kultury (archiwalnych, bibliotecznych lub artystyczno-muzealnych), bądź ich części składowych, o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku.
 • Ocena adekwatności przedstawionego we wniosku budżetu z zadaniami ujętymi w projekcie.

Co wpływa na obniżenie punktacji?

W zakresie kryteriów oceny wartości merytorycznej to: braki i/lub niespójności w standardowych elementach opisowych we wniosku; niespójność w opisie źródeł finansowania zadania; część (nie więcej niż 10%) planowanego dofinansowania przeznaczona jest na koszty nie ujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu oraz powołany zespół sterujący (z 2023 roku).

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 78 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia (również zakup praw autorskich), w szczególności: koordynacja projektu; wynagrodzenia pracowników etatowych zatrudnionych do prac przy zadaniach związanych z realizacja projektu; wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej do prac przy zadaniach związanych z realizacją projektu.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o dokumenty finansowe uznawane w kraju siedziby wnioskodawcy.
– Koszt koordynatora projektu nie może przekroczyć 3% całkowitej wartości projektu.

 • Koszty najmu i utrzymania budynku oraz zabezpieczenia zbiorów i wyposażenia, w szczególności: wynajem pomieszczeń i sprzętu; koszty mediów w ramach opłat stałych; koszty podłączenia do Internetu  Koszty korzystania z pomiesszczeń i sprzętu w oparciu o umowy z osobami trzecimi.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o dokumenty finansowe uznawane w kraju siedziby wnioskodawcy.
– Wyłącznie koszty i opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby wnioskodawcy i pomieszczeń magazynowych, które służą prowadzeniu działalności statutowej wnioskodawcy.

 • Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności: materiały archiwalne i fotograficzne; materiały do działań edukacyjnych; materiały do inwentaryzacji, digitalizacji, konserwacji, archiwizacji.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o dokumenty finansowe uznawane w kraju siedziby wnioskodawcy.
– W ramach zadania nie można dokonywać zakupów środków trwałych.

 • Koszty usług, w szczególności: tłumaczenia związane z zakresem merytorycznym zadania oraz tłumaczenia dokumentów związanych z obsługą formalną i finansową zadania; koordynacja projektu; transport; obsługa księgowa oraz koszt badania sprawozdania przez biegłego rewidenta; digitalizacja; inwentaryzacja; konserwacja; archiwizacja; usługi informatyczne.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o dokumenty finansowe uznawane w kraju siedziby wnioskodawcy.
– Koszt koordynatora projektu nie może przekroczyć 3% całkowitej wartości projektu.
– Koszty transportu osób i materiałów wyłącznie wynikające z konieczności realizacji zadań w ramach projektu.
– Koszt obsługi księgowej nie może przekroczyć 2% całkowitych kosztów projektu.

 • Koszty wyjazdów, w szczególności: delegacje osób zatrudnionych do realizacji zadań przy projekcie (noclegi, wyżywienie, przejazdy, wizy, ubezpieczenie).
 • Koszty związane z informacją i promocją, w szczególności: przygotowanie i druk zaproszeń, folderów i innych materiałów informacyjnych; przygotowanie i druk publikacji i broszur promujących zasoby związane z projektem; koszty wykonania tablic informacyjnych lub innych form popularyzacji informacji o projekcie; dokumentacja zdjęciowa i filmowa; ogłoszenia i promocja w mediach; koszt zapewnienia bezpośredniego dostępu odbiorców do korzystania z efektów realizacji projektu, poprzez ich umieszczenie w przestrzeni wirtualnej.
 • Opłaty finansowe, w szczególności: opłaty notarialne, opłaty bankowe za otwarcie rachunku i administrowanie kontem.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o dokumenty finansowe uznawane w kraju siedziby wnioskodawcy.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjenci realizujący projekt zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych.

Wszelka dokumentacja kosztów sporządzona w języku obcym musi być złożona wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

 • w kwestiach merytorycznych – Aleksandra Figurska, tel. 22 42 10 237, afigurska@kultura.gov.pl
 • w kwestiach formalnych – Agnieszka Walęga, tel. 22 421 03 10, awalega@mkidn.gov.pl
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!