spot_img

PROMESA DLA KULTURY

Ile?

Różne kwoty, zob. rozdział III i V

Wkład własny

zob. rozdział IX

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • ochrona i zachowania dziedzictwa kulturowego
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego
 • realizacja międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych
 • wydatki niekwalifikowane związane bezpośrednio z kulturą, ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwe do odzyskania oraz niefinansowane z innych źródeł).

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • wieloletnie (do 2027 roku).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Przykładowe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • państwowe instytucje kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • publiczne szkoły artystyczne
 • państwowe uczelnie artystyczne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania, czasu jego trwania oraz powiązanego programu europejskiego przyznawane są różne kwoty na rok lub kilka lat. W 2023 roku największe dofinansowanie otrzymała Gmina i Miasto Chęciny w wysokości 1 521 853,00 zł na projekt „Odrestaurowanie, wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”.

Najmniejsze dofinansowanie w kwocie 100 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Kantuaryjskiego na projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie cyserskiego centum edukacji w Sulejowie”.

Dofinansowania otrzymują także wydawnictwa na realizację projektów związanych z czytelnictwem (dwa projekty w 2023 roku na łączną kwotę ponad 266 tys. złotych).

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 7 015 000 zł, w tym: 4 275 139,30 zł w etapie konkursowym i 1 052 250 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 •  W zakresie projektów inwestycyjnych preferowane będą zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury. Dofinansowanie w ramach programu otrzymać mogą także projekty o znacznie mniejszym zasięgu, lecz ważne dla lokalnych społeczności. Preferowane będą zadania, których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne grupy społeczne.
 • W odniesieniu do projektów „miękkich” (tj. realizujących najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne) preferowane będą projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • różnorodne grupy społeczne
 • osoby związane z kulturą.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

A. dla projektów infrastrukturalnych

 • Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury.
 • Ocena popytu.
 • Kompleksowość i wieloaspektowość projektu.
 • Oferta kulturalna.

B. dla projektów miękkich

 • Zasięg projektu.
 • Kompleksowość i wieloaspektowość projektu.
 • Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury, w tym działania służące budowaniu / rozwojowi publiczności.
 • Oferta kulturalna.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena potencjału wnioskodawcy, w tym doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy na zadania kulturalne, plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej na najbliższe lata, profesjonalizm wniosku, posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego, w szczególności: doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na cele kulturalne; plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej w związku z realizacją zadania; profesjonalizm wniosku.
 • Szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Ranga i znaczenie projektu.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 71,17 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane w ramach programu Promesa dla Kultury dotyczą wyłącznie zakresu związanego z działalnością kulturalną i są tożsame z kosztami kwalifikowanymi we wniosku do danego programu europejskiego. W przypadku zadań wnioskujących o dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich, środki ministra mogą pokryć zakres związany z celami kulturalnymi, niefinansowany z innych źródeł, niemożliwy do odzyskania przez Wnioskodawcę.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

 • Agnieszka Jungrav, tel. 22 829 31 18, ajungrav@kultura.gov.pl
 • Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!