spot_img

EDUKACJA KULTURALNA

Ile?

30 000 zł – 150 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych
 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jakie mogą być wydarzenia/działania towarzyszące?

 • wykłady/seminaria/prelekcje
 • katalogi i inne publikacje towarzyszące lub specjalistyczne

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Można zrealizować je w formie tylko on-line lub hybrydowo.

Przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile – Małe i duże podróże po kulturze – 41 000,00 zł w 2023 roku, 33 000,00 zł w 2024 roku i 33 000,00 zł w 2025 roku (w 2023 roku)
 • Biblioteka Miejska w Łodzi – Festiwal pomp i hydrantów, czyli pompujemy kulturę Bałut: rzecz o przedmieściach na kanwie dzielnicy usnuta – 56 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy – Architekci dziedzictwa kulturowego – 32 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida – (Nie taka) Czarna sztuka w Bibliotece Elbląskiej – 27 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle – Teatr do zrobienia ‐ Strawinski – 25 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie Pedagogika dobra. Rok Marii Grzegorzewskiej 24 000,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną
i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych – od 30 000 do 500 000 zł
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych – od 30 000 do 500 000 zł
 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności – od 30 000 do 500 000 zł
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych” – od 30 000 do 500 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 14 720 000 zł, w tym: 8 673 000 zł w etapie konkursowym i 2 208 000 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników.
 • Połączenie wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową.
 • Umożliwienie uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy. Istotna jest forma realizacji przedsięwzięć oparta na interakcji, wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media.
 • Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi, której efektem będzie tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.
 • Doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wysoka wartość edukacyjna i artystyczna wykraczająca poza podstawową działalność statutową.
 • Oryginalna, spójna koncepcja, uwzględniająca potrzeby docelowych grup odbiorców.
 • Umożliwienie uczestnictwa oraz integracji przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, a także zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Współpraca z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • wszystkie grupy wiekowe i społeczne
 • osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi i priorytetami programu oraz komplementarność działań służących jego realizacji.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.
 • Adekwatność zastosowanych form pracy z uczestnikami zadania do jego specyfiki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w procesie edukacji angażujących form pracy z uczestnikami.
 • Wykorzystanie metod pracy inspirujących zachowania twórcze, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających zdobywanie umiejętności.
 • Popularyzacja efektów działań oraz dokumentacji zadania w formie np. publikacji – multimedialnej wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania (np. na jednej z wolnych licencji).
 • Trwałość efektów zadania, w tym dalsze życie projektu. Popularyzacja dobrych praktyk.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Projekt zadania zakłada uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane), w szczególności uwzględnia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Współpraca przy realizacji projektu z różnorodnymi podmiotami (m.in.: placówkami oświatowymi, placówkami opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi).
 • Zadanie wykracza poza standardową działalność podmiotu lub znacząco podnosi poziom tejże działalności.
 • Popularyzowanie nowego modelu uczestnictwa w kulturze wykorzystującego nowoczesne technologie.
 • Zadanie skutecznie propaguje postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów.
 • Wnioskodawca dysponuje niezbędnym (minimum 5-letnim) doświadczeniem w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych.
 • Wnioskodawca – na podstawie Syntetycznego opisu działalności i/lub oceny dotychczasowej współpracy – gwarantuje realizację przyjętych założeń merytorycznych.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 74,67 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności: instruktorów / prowadzących warsztaty / twórców / artystów / trenerów; wykładowców / prelegentów / panelistów; koordynatora zadania; za ewaluację zadania; za obsługę kampanii promocyjnej, prowadzenie strony internetowej zadania; za obsługę graficzną i informatyczną; redaktorów i autorów tekstów; członków jury; konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami); tłumaczy; opiekunów dzieci, osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie; pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania m.in. obsługa informatyczna, scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja i rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa), bileterzy, ochrona, sprzątanie; za obsługę finansową, księgową i prawną zadania.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty: ogółem nie mogą przekroczyć ani 10% dotacji ani kwoty tys. 30 zł.

 • Koszty podróży/transportu, w szczególności: uczestników zadania i osób związanych z jego realizacją, w tym wolontariuszy; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego/sceny.

– Honorowane będą: faktura/rachunek za usługę transportową w przypadku wynajmu pojazdu, faktura/rachunek za zakup biletów w przypadku zakupu biletów komunikacji zbiorowej; faktura za paliwo wraz z niezbędną dokumentacją księgową – w przypadku środka transportu, którym dysponuje podmiot; dokumentacja księgowa wraz z umową użyczenia pojazdu – w przypadku środka transportu, który zostaje użyczony do realizacji zadania; faktura/rachunek za parking; opłaty za autostrady.

 • Koszty noclegów dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów, również wolontariuszy.
 • Koszty wyżywienia dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów, również wolontariuszy.
 • Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych, dotyczy wyłącznie materiałów ulegających zużyciu w trakcie realizacji zadania lub pozbyciu; w przypadku pozbycia należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy; również środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej.
 • Koszt wynajmu niezbędnych do realizacji zadania: obiektów, pomieszczeń, sceny, placu; sprzętów/urządzeń i wyposażenia.
 • Scenografia i stroje, w szczególności: projektu; wykonania (w tym kosztu materiałów); wypożyczenia.

– Z wyłączeniem: zakupu gotowych strojów; kosztów mediów; kosztów czynszu za obiekty, pomieszczenia, sceny, place będące w posiadaniu wnioskodawcy.

 • Promocja/reklama/poligrafia, w szczególności: materiałów promocyjnych (np. ulotki, plakaty, banery); reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej; outdoor; kosztów przygotowania, wydania bezpłatnych materiałów edukacyjnych lub podsumowujących, niezbędnych do realizacji zadania oraz ich dystrybucji.
 • Koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania.
 • Koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności: wynajmu niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury; opłacenia dodatkowej usługę specjalistycznego przewodnika (np. audiodeskrypcyjnego, migowego); kosztu szkoleń dotyczących dostosowania formy przekazu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami; tłumaczeń na język migowy; opracowania i wykonania audiodeskrypcji.
 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, wyłącznie: niezbędne ubezpieczenia; koszty licencji i praw autorskich (np. ZAIKS); materiały nutowe – zakup i kopiowanie; projekt i wykonanie statuetek, dyplomów oraz zakup nagród rzeczowych.
 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w szczególności: przygotowanie i modernizacja stron internetowych; zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci); koszty związane z udostępnianiem materiałów audio/video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania, w tym w formie streamingu; zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania; zakup dostępu do programów zdalnej komunikacji na okres realizacji zadania.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.

 • Anna Jermacz, tel. 22 350 95 78, ajermacz@nck.pl
 • Agata Radecka, tel. 22 350 95 50, agataradecka@nck.pl
 • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!