spot_img

CZASOPISMA

Ile?

10 000 zł – 1500 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Instytut Książki

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej
 • wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk humanistycznych (punktowanego przez MNiSW) w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

Jakie czasopisma?

W ramach programu można finansować wyłącznie czasopisma funkcjonujące na rynku wydawniczym lub w formie publikacji elektronicznej, które w okresie poprzedzającym złożenie wniosku wydano w nie mniej niż 2 numerach.

Należy podkreślić, że program nie służy finansowaniu portali internetowych, lecz wspieraniu czasopism, których treść będzie dostępna w wersji elektronicznej.

Szczególnie premiowane są czasopisma udostępniające w Internecie numery aktualne oraz archiwalne w całości i bezpłatnie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Wydanie tomów 23-25 czasopisma „Folia Toruniensia” – 19 600,00 zł (2023 rok), 22 400,00 zł (2024 rok), 25 200,00 zł (2025 rok)
 • Biblioteka Kraków – Wzmocnienie rozpoznawalności i zasięgu „Rocznika Biblioteki Kraków” – 27 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2023 – 26 900,00 zł (w 2023 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Kontynuacja wydawania nieodpłatnego czasopisma Świętokrzyskie Środowisko Dziedzictwo Kulturowe Edukacja regionalna – 10 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie 3 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2022 roku – 30 261,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną
i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej – od 10 000 do 150 000 zł
 • wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk humanistycznych (punktowanego przez MNiSW) w wersji papierowej i/lub elektronicznej – od 10 000 do 150 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 5 675 000 zł, w tym: 2 873 462 zł w etapie konkursowym i 851 250 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, obowiązkowo należy dołączyć elektroniczną wersję 2 ostatnich numerów czasopisma będącego przedmiotem wnioskowanego dofinansowania. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Zasięg projektu. Szczególnie premiowane będą czasopisma udostępniające w Internecie numery aktualne oraz archiwalne w całości i bezpłatnie.
 • Plan promocji poprzez zastosowanie działań adekwatnych do oczekiwań grup odbiorców i celu projektu.

 • Ukazywanie niszowych i elitarnych dziedzin kultury.

Co jest ważne dla projektu?

 • Oryginalna, spójna koncepcja czasopisma, której wyznacznikiem jest koncentracja redakcji na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w możliwe dogłębny sposób, bądź też realizacja formuły opartej na dużej komunikatywności przekazu, różnorodności tematycznej lub odniesieniu do kanonu literackiego.
 • Skuteczna dystrybucja czasopisma i udostępnianie treści w nim zawartych w internecie.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • obecnych i nowych czytelników czasopisma
 • odbiorców w Internecie

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Wartość merytoryczna (naukowa) publikowanych tekstów.
 • Różnorodność poruszanych tematów, łączenie treści z zakresu różnych dziedzin kultury i problematyki społecznej.
 • Kompetentna prezentacja problematyki związanej z daną dziedziną kultury, zgodnie z grupą docelową odbiorców pisma.
 • Jakość graficzna i edytorska.
 • Poziom opracowania redakcyjnego tekstów.
 • W przypadku stron internetowych czasopisma także poziom wykorzystania możliwości technicznych i społecznościowych Internetu, odpowiedniego opracowania obudowy tekstu, w tym linków, polecania tekstów powiązanych.
 • Udział w realizacji zadania autorytetów z dziedziny kultury i nauki oraz lokalnych środowisk kulturotwórczych.
 • Pozyskiwanie autorów z młodego pokolenia.
 • Doświadczenie i profesjonalizm zespołu redakcyjnego.
 • Adekwatność działań realizowanych w ramach zadania oraz kosztów przeznaczonych na ich realizację w stosunku do przewidywanych efektów merytorycznych.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Ugruntowana pozycja czasopisma o dużej tradycji i jego opiniotwórczy (naukowy) charakter. Wyróżniający się na tle innych czasopism sposób prezentacji danej dziedziny, zwłaszcza wśród tytułów nowo powstałych.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Tworzenie platformy dialogu uwzględniającej różnorodność estetyczną i światopoglądową w danej dziedzinie.
 • Ukazywanie niszowych i elitarnych dziedzin kultury.
 • Docieranie do zróżnicowanych grup odbiorców.
 • Kierowanie czasopisma do odbiorcy dziecięcego, młodzieżowego lub osób niewidomych i słabowidzących.
 • Łatwość dostępu do treści czasopisma poprzez sprawną dystrybucję i/lub stronę internetową, udostępniającą w jak najkrótszym terminie publikowane treści oraz archiwum czasopisma. Szczególnie premiowane będą czasopisma udostępniające w Internecie numery aktualne oraz archiwalne w całości i bezpłatnie.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 75,60 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności:twórców, artystów, redaktorów, korektorów i autorów tekstów do publikacji; tłumaczy; koordynatorów zadania; obsługa graficzna; obsługa fotograficzna; obsługa redakcyjna; obsługa informatyczna; obsługa finansowa, księgowa, prawna i biurowa zadania; prawa autorskie oraz opłaty licencyjne i dystrybucyjne.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

 • Promocja/reklama, w szczególności: koszty promocji i reklamy: outdoor/ reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa itp.; przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej zadania; koszt obsługi kampanii promocyjnej.

– Koszt nie może wynieść nie więcej niż 10% kwoty dofinansowania.
– Z wyłączeniem zakupu art. spożywczych, zakupu nagród, elementów wyposażenia i urządzeń biurowych.

 • Poligrafia/DTP, w szczególności: projekt; skład; druk i konfekcjonowanie; techniczne przygotowanie publikacji internetowej.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki.

 • Karolina Nowak, tel. 12 61 71 908, k.nowak@instytutksiazki.pl
 • Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!