spot_img

Infrastruktura kultury – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Infrastruktura kultury” na rok 2023. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 300 000 do 5 000 000 złotych
 • Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 50 000 do 5 000 000 złotych
 • Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko – od 50 000 do 5 000 000 złotych.

Budżet programu wynosi 32 200 000,00 zł.

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
W zależności od zadania to m.in.:
– korzyści wynikające z realizacji zadania dla wnioskodawcy i odbiorców
– plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej oraz inwestycyjnej na najbliższe 3 lata
– zdolność wnioskodawcy do prowadzenia działań inwestycyjnych oraz ocena działalności kulturalnej wnioskodawcy w okresie 2 ostatnich lat
– roboty budowlane, remont, przebudowa lub rozbudowa obiektu, zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej, podniesienia jakości i zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej
– poprawa stanu infrastruktury kultury mająca na celu dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, wspomaganie działań pozwalających na kulturowy rozwój obszarów zdegradowanych
– poprawa stanu technicznego obiektu, w tym również zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu i poprawa bezpieczeństwa
– zakup wyposażenia mający na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii
– uwzględnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
– zwiększenie potencjału podmiotu (wartość dodana/innowacyjne rozwiązania/dobre praktyki).

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Zobacz listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • państwowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister
 • samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra wpisane do rejestru organizatorów samorządowych
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Z uprawnionych wnioskodawców wyłączone są:
– biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki
– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2022 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 1 wniosek
 • wkład własny 20%
 • terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com