spot_img

Informacja dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie podało do wiadomości komunikat dotyczący dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) nauczyciele akademiccy, będący w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), dalej ustawa, tj. w dniu 1 października 2018 r. dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej, pozostają nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Obowiązujące statuty uczelni powinny odzwierciedlać informację wynikającą z ust. 2 cytowanego przepisu, tj. czy w dniu wejścia ustawy byli w niej zatrudnieni nauczyciele akademiccy na stanowiskach:

  • starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;
  • kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
  • adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
  • asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej;

a jeśli tak, to poza wskazaniem stanowisk należy określić również wymagania kwalifikacyjne do ich zajmowania.

Ustawa przyjęła jednolity system stanowisk nauczycieli akademickich, dając jednocześnie uczelniom możliwość określenia w statucie również innych stanowisk niż wskazane w ustawie. Decyzja czy dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zostaną po dniu 30 września 2020 r. nauczycielami akademickimi należy do władz uczelni. W przypadku, gdy ww. osoby pozostaną nauczycielami akademickimi – informacja taka musi mieć swoje odzwierciedlenie w konkretnych przepisach w statucie. W przeciwnym razie należy uznać, iż przedmiotowa grupa zawodowa nie będzie nauczycielami akademickimi, a ich status został określony w regulaminie pracy.

Źródło: gov.pl/web/nauka

Źródło zdjęć: freepik.com