spot_img

Biblioteka Narodowa publikuje wyniki badań czytelnictwa za 2015 rok

Znamy podstawowe wyniki badań czytelnictwa w Polsce. Właśnie ukazał się krótki raport w postaci prezentacji, gdzie znajdziemy najważniejsze dane dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce. Sprawdź, jak czytają Polacy.

 Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej pojawiła się następująca informacja:

Prezentujemy podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 zrealizowane przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Podobne badania na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej prowadzone były co dwa lata od 1992 r., a od 2014 r. – corocznie.

 Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 to krótki raport w postaci prezentacji. Dane dotyczą m.in. czytelnictwa książek w latach 2002-2015, liczby osób nieczytających, czytania tekstów dłuższych niż 3 strony maszynopisu, źródeł pochodzenia przeczytanych w 2015 roku książek, wielkości księgozbioru domowego.

Przeczytaj także 63% Polaków nie czyta [raport Stan czytelnictwa w Polsce 2015]

Według raportu poziom czytelnictwa wyniósł 37%, gdzie:

  • 27,2% to respondenci, którzy przeczytali 1-6 książek w ciągu roku poprzedzającego wizytę ankietera
  • 8,4%  to respondenci, którzy przeczytali 7 i więcej książek w ciągu roku poprzedzającego wizytę ankietera.

W raporcie czytamy, że „podobnie jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą czytanie książek było wykształcenie – im wyższe, tym wyższy odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. O ile jeszcze w 2012 roku odnotowywaliśmy nieco silniejszą zależność pomiędzy czytelnictwem a płcią wśród badanych bez wyższego wykształcenia, o tyle od roku 2014 siła tego związku jest podobna we wszystkich grupach wykształcenia”.

Ponadto, w raporcie wyróżniono dwa typy „czytających”, tj. 22% omniczytelników oraz 14% poza kulturą pisma (osoby te nie podjęły żadnej z aktywności wymienionych poniżej).

Omniczytelnik to ktoś, kto „przeczytał w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie tekst o objętości przynajmniej trzech stron maszynopisu, w ciągu roku poprzedzającego badanie przeczytał co najmniej jedną książkę w całości lub we fragmencie, czytał w ciągu roku poprzedzającego badanie przynajmniej jedną gazetę lub czasopismo, w ciągu roku poprzedzającego badanie czytał wiadomości w internecie”.

9 na 10 badanych przyznało, że ich najbliżsi nie czytają, a tym samym również oni sami nie sięgają po książkę.

Respondenci przyznali, że chętnie pożyczają książki od znajomych, kupują je w księgarniach i innych miejscach, posiadają książki w domowej biblioteczce. Niecałe 20% wypożycza książki z bibliotek publicznych, a tylko 5% z bibliotek szkolnych. Źródłem pochodzenia przeczytanych książek jest również prezent w postaci lektury.

Przeciętny księgozbiór domowy liczy 11-50 książek tylko w formie drukowanej i bez uwzględnienia podręczników szkolnych i ilustrowanych książeczek dla dzieci.

Zachęcamy także do skorzystania z aplikacji Lokalizator, która pozwala zobaczyć, jak praktyki lekturowe powiązane są z wiekiem, wykształceniem czy miejscem zamieszkania.

Za jej pomocą możesz stworzyć personę, a więc wirtualną osobę, która posiada pewne cechy społeczno-demograficzne. Następnie możesz zobaczyć, jaka jest szansa, że osoba o takich cechach korzysta z internetu, czyta książki lub prasę, czy angażuje się w inne praktyki lekturowe.

Pobierz prezentację podstawowych wyników oraz notatkę z omówieniem wyników przygotowanych przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej metodą wspomaganego komputerowo wywiadu kwestionariuszowego (CAPI) na reprezentatywnej próbie ok. 3000 Polaków w wieku przynajmniej 15 lat.

Źródło zdjęć: 1.