spot_img

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 (NPRCZ) został przyjęty uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.

Budżet NPRCz to ponad miliard złotych na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Jest kontynuacją programu z lat 2016–2020.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

PRIORYTET 1. POPRAWA OFERTY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POPRZEZ ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Dzięki niemu w latach 2021–2025 możliwa będzie pomoc finansowa dla samorządów, które powinny finansować działalność bibliotek, w tym zakup książek. W ramach programu możliwy będzie zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych. Każda z bibliotek będzie samodzielnie decydowała, jakie książki kupuje oraz w jakim zakresie papierowe i cyfrowe. NPRCz 2.0 daje bibliotekom pewność finansowania zakupów, zaś samorządom możliwość przewidzenia kosztów wkładu własnego do 2025 roku.

Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek
Zakłada wdrożenie i utrzymanie jednego systemu łączącego katalogi prawie 500 bibliotek w celu ułatwienia dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.

PRIORYTET 2. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. W Priorytecie 2. biblioteki mogą ubiegać się dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem. Dodatkowo priorytet skupia się na: dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej; stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych; zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek. 

PRIORYTET 3. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH PRIORYTET

Priorytet 3. skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Dzięki dofinansowaniu placówki te mogą przeznaczyć środki na: zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

4. PROGRAM DOTACYJNY DLA BIBLIOTEK I PROMOCJA CZYTELNICTWA

Priorytet 4. skierowany jest do bibliotek publicznych, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska (w tym w miasta na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy: rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności; wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek; wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju; włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych. Uzupełnieniem działań Priorytetu 4. jest kampania społeczno-informacyjna.

AKTUALNOŚCI