spot_img

STYPENDIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Ile?

4000 zł miesięcznie

Kiedy?

Nabór ogłaszanany w lipcu

Operator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Bibliotekarze – zob. rozdz. IV

Wyniki

Zob. rozdz. III

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury.

ROZDZIAŁ II

STYPENDIUM

Co może być przedmiotem konkursu?

Stypendia przyznawane są na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach:

 • animacja i edukacja kulturalna
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

W ramach konkursu można składać również wnioski o stypendia twórcze w następujących kategoriach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa.

Jaka jest wartość stypendium?

Wysokość kwoty stypendium wynosi 4000 zł brutto miesięcznie, tj. 3320 zł netto.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendia są:

 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYZNANE STYPENDIA

Kto otrzymał już stypendium?

Wyniki publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegow, nie później niż po dwóch tygodniach
od daty decyzji Ministra. Lista stypendystów zawiera imię i nazwisko osoby, dziedzinę i liczbę miesięcy, na które przyznano stypendium.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wyłącznie osoby fizyczne poniżej 35. roku życia zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zobacz ograniczenia w paragrafie 8 regulaminu.

Ile stypendiów zostanie przyznanych?

Brak danych. W 2023 roku przyznano 293 osobom na łączną kwotę 12 500 000 zł.

ROZDZIAŁ V

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z wytycznymi konkursu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Wymagane jest portfolio.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór w 2023 roku trwa do 24 sierpnia.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenie należy wysłać poprzez formularz on-line.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Czym powinien charakteryzować się projekt?

 • wysokim potencjałem jakości artystycznej
 • oryginalnością koncepcji oraz nowatorstwem
 • unikatowością (zakres projektu jest niemożliwy do dofinansowania m.in. poprzez Programy Ministra)
 • wysokim stopniem złożoności, zaangażowaniem (wyjazdy studyjne, prace w terenie, kwerendy przedmiotowe itp.)
 • brakiem znamion komercyjności
 • potencjalnymi możliwościami promocji oraz prezentacji, poprzez: nawiązanie współpracy z partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi, w zakresie możliwości realizacji projektu (preferowane instytucje o profilu niekomercyjnym), określony krąg odbiorców (walory edukacyjne i społeczne)
 • starannością przygotowania wniosku (opis merytoryczny projektu, uporządkowane portfolio, przejrzysta dokumentacja).

Zobacz też kryteria oceny w rozdziale VII.

Co powinno zawierać portfolio?

 • Materiał dokumentujący dorobek twórczy Wnioskodawcy bądź z zakresu upowszechniania kultury, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium (np. wybrane filmy, katalogi wystaw indywidualnych, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, recenzje, treatment planowanego scenariusza, szkice planowanych dzieł, fakultatywnie rekomendacje itp.)
 • Można przygotować portfolio w formie prezentacji zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie.

Gdzie znajdę wskazówki i wytyczne dla dziedzin?

 • Projekt składany w konkursie, będący przedmiotem wniosku stypendialnego, musi być przyporządkowany do jednej dziedziny. W przypadku projektów, które dotyczą kilku dziedzin, wnioskodawca decydując w której dziedzinie chce złożyć wniosek, samodzielnie rozstrzyga, który z elementów ma charakter wiodący w projekcie i przesądza o celu i charakterze przedsięwzięcia.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny eksperckiej:

 • Projekt posiada spójną, logiczną, przemyślaną koncepcję (również w zakresie popularyzacji efektów). Jego opis jest uporządkowany i kompleksowy, zaś cele precyzyjnie określone, co pozwala na jednoznaczne powiązanie przedsięwzięcia z wybraną dziedziną stypendialną, nawet jeśli ma ono charakter interdyscyplinarny.
 • Działania służące realizacji projektu są komplementarne i racjonalne (harmonogram działań jest adekwatny i realistyczny w stosunku do zakładanych celów).
 • Walory artystyczne lub/oraz merytoryczne, którymi charakteryzuje się projekt wyróżniają go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie (np. w projekcie w sposób nieszablonowy i nowatorski wykorzystywane są tradycyjne lub/i innowacyjne środki wyrazu).
 • Metody i sposób realizacji projektu wpływają na rozwój twórczy wnioskodawcy lub w zakresie upowszechniania kultury, budowany w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowane w portfolio.

Kryteria oceny jakościowej:

 • Znaczenie projektu dla polskiej kultury oraz dziedzictwa narodowego lub/oraz wysoka wartość edukacyjna lub społeczna projektu, wynikająca z działań aktywizujących odbiorców (m.in. wpływ projektu na rozwój świadomości kulturowej odbiorców, lub/i ich kreatywność oraz/albo krytyczne myślenie).
 • Wysoki potencjał projektu w zakresie promocji polskiej kultury, tradycji albo/oraz w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze, czy o historii Polski, bądź w zakresie popularyzowania dobrych praktyk w kontekście społecznym i/lub edukacyjnym.

Ile można otrzymać punktów?

100 punktów.

Kto dokonuje oceny wniosku?

Oceniane są wniosek i portfolio Wnioskodawcy. Wnioski poprawne pod względem formalnym są oceniane merytorycznie przez Komisję. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.

ROZDZIAŁ VIII

WYDATKOWANIE STYPENDIUM

Jak przekazywane jest stypendium?

Stypendium będzie wypłacane w ratach (liczba wskazana w umowie) na rachunek bankowy Stypendysty, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca, przy czym raty za styczeń i luty zostaną wypłacone łącznie, nie wcześniej niż 10 lutego 2024 roku.

Stypendium może zostać wypłacone jednorazowo w całości. Podstawą jednorazowej wypłaty jest umotywowany, merytoryczny względem przedsięwzięcia wniosek Stypendysty, przedstawiony w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu stypendium wraz z kompletem dokumentów stypendialnych.

Wnioskodawcy, którzy uzyskali Stypendium Ministra otrzymują zawiadomienie wraz z umową stypendialną i pozostałymi dokumentami (oświadczenie podatkowe, wzór formularza sprawozdania z realizacji stypendium). Wnioskodawcy, którzy uzyskali Stypendium Ministra zobowiązani są do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w terminie zadeklarowanym w harmonogramie.

Co nie może być przedmiotem stypendium?

Nie mogą to być: 

 • zakup środków trwałych i nieruchomości
 • finansowanie nauki w szkołach lub na uczelniach wyższych
 • finansowanie udziału w kursach doszkalających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe.

ROZDZIAŁ IX

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN.

 • stypendia@kultura.gov.pl
 • tel. 22 829 31 86, 22 829 31 85, 22 829 3205.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!