spot_img

PRZEDSIĘWZIĘCIE SZKOLENIOWE

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE KULTURY – DOSTĘPNOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY – DZIAŁANIE 3.3 „SYSTEMOWA POPRAWA DOSTĘPNOŚCI” PRIORYTETU III „DOSTĘPNOŚĆ I USŁUGI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 (ZADANIE 1)

Ile?

Finansowanie programu szkoleń przez operatora

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 15.04.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z PFRON

Strona www

nck.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty – zob. rozdz. IV

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wyposażenie instytucji kultury w wiedzę i kompetencje dla opracowania autodiagnozy i strategii wdrożenia modelu dostępności w instytucji kultury poprzez kompleksowy program szkoleniowy.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Przedsięwzięcie szkoleniowe ma na celu wyposażenie pracowników instytucji kultury w kompetencje niezbędne do identyfikacji potrzeb w zakresie dostępności oraz przygotowania strategii wdrożenia modelu dostępności. 

W ramach Przedsięwzięcia szkoleniowego przewiduje się organizację:

 • szkolenia wprowadzającego (16h, 2 dni) – stacjonarne szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury, podczas którego m.in. przedstawione zostaną cele Przedsięwzięcia szkoleniowego, założenia autodiagnozy dostępności instytucji kultury, Model dostępnej kultury, a także zainicjowany zostanie proces sieciowania instytucji kultury biorących udział w Przedsięwzięciu szkoleniowym
 • szkolenia stacjonarnego w siedzibach instytucji kultury – (16 h, 2 dni szkoleniowe) - stacjonarne szkolenie dla zespołu instytucji kultury (16h, 2 dni), w siedzibie instytucji kultury, podczas którego zostaną omówione m.in. założenia autodiagnozy dostępności instytucji kultury, rozpoznawanie potrzeb OzN i osób starszych i wykorzystanie potencjału kulturowego OzN i osób starszych w projektowaniu działań IK, przygotowanie i realizacja projektów z partycypacyjnym udziałem OzN i osób starszych, strategie wdrożeniowe modelu dostępności
 • szkolenie podsumowujące (16h, 2 dni) – stacjonarne szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury, podczas którego zostaną omówione m.in. strategie wdrażania dostępności w instytucji kultury, identyfikacja ryzyka procesu wdrożenia strategii dostępności instytucji kultury, kierunki dalszych działań instytucji kultury
 • tutoring (15 h) – konsultacje online z trenerem-tutorem dla instytucji kultury, podczas których zostaną omówione przygotowanie autodiagnozy dostępności instytucji kultury, przygotowanie strategii wdrażania modelu dostępności, projektowanie działań z partycypacyjnym udziałem OzN i osób starszych
 • wizyta studyjna (16h, 2 dni) – forma wsparcia szkoleniowego realizowanego w różnych miejscach w Polsce, którego celem jest prezentacja efektywnych rozwiązań dostępnościowych w innych, bardziej zaawansowanych w tym zakresie instytucjach kultury.

Kto może wziąć udział w Przedsięwzięciu szkoleniowym?

W Przedsięwzięciu szkoleniowym biorą udział zespoły wieloosobowe, w szczególności kadra zarządzająca, pracownicy zajmujący się edukacją kulturalną organizacją wydarzeń kulturalnych oraz animacją kultury, koordynatorzy ds. dostępności, liderzy zmiany.

Jakie są zobowiązania w związku z projektem?

Realizacja działań szkoleniowych trwa do 7 miesięcy. Szczegółowy harmonogram działań szkoleniowych w ramach Przedsięwzięcia ustala NCK.

Jakie są zobowiązania w związku z projektem?

Zobowiązania instytucji kultury podczas realizacji Przedsięwzięcia szkoleniowego to:

 • zaangażowanie zespołu instytucji kultury w realizację Przedsięwzięcia szkoleniowego, w tym w przygotowanie autodiagnozy i strategii wdrożenia modelu dostępności
 • upowszechnienie informacji o fakcie uczestniczenia w Przedsięwzięciu szkoleniowym oraz upowszechnienie efektów działań dla instytucji kultury
 • obligatoryjny udział dyrekcji lub osób koordynujących przedsięwzięcie w instytucji kultury w szkoleniu wprowadzającym i w szkoleniu podsumowującym
 • obligatoryjny udziału jednej osoby z instytucji kultury w wizycie studyjnej
 • pokrycie kosztów podróży i kosztów delegacji jej własnych pracowników, związanych z uczestnictwem w Przedsięwzięciu szkoleniowym – szkoleniu wprowadzającym, wizycie studyjnej i szkoleniu podsumowującym lub innych działaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia szkoleniowego
 • obligatoryjny udział maksymalnie 20 osób z zespołu instytucji kultury w szkoleniu w siedzibie instytucji kultury
 • zapewnienie sali na szkolenie wraz z niezbędnym sprzętem m.in.: krzesła, rzutnik, ekran, flipczart, flamastry, postity
 • ibligatoryjny udział pracowników instytucji kultury (dyrekcji, osób koordynujących przedsięwzięcie w instytucji kultury, kadry zarządzającej, edukatorów i animatorów oraz pracowników obsługi – w zależności od działań podejmowanych przez daną instytucji kultury oraz struktury organizacyjnej danej instytucji kultury) w tutoringu w wymiarze 15 h
 • udział w ewaluacji szkoleń, wizyt studyjnych, tutoringu
 • opracowanie autodiagnozy dostępności instytucji kultury oraz strategii wdrożeniowej modelu dostępności, uwzględniającej m.in. sposób tworzenia oferty kulturalnej z partycypacyjnym udziałem grupy docelowej, zasady komunikacji z grupą docelową oraz interesariuszami działań instytucji kultury, identyfikacja potrzeb i dobór środków ich zaspokajania, identyfikacja ryzyka procesu wdrożenia strategii
 • informowanie opinii publicznej o fakcie udziału w Przedsięwzięciu szkoleniowym zgodnie z pkt. 11 §4 regulaminu.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

W 2024 roku z programu skorzystały między innymi:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie
 • Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Miejska Biblioteka Publiczna m. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki i domy kultury.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Beneficjent nie otrzymuje środków finansowych w ramach Przedsięwzięcia szkoleniowego.

Jaki jest budżet programu?

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Gdzie znajdę dokumenty programu?

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 15 kwietnia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Poprawę dostępności instytucji kultury oraz wsparcie w przygotowaniu i realizacji dostępnej oferty.
 • Zdobycie kompetencji niezbędnych do identyfikacji potrzeb w zakresie dostępności oraz przygotowania strategii wdrożenia modelu dostępności.
 • Autodiagnozę oraz strategię wdrożeniową modelu dostępności dla instytucji.
 • Opis i cel Przedsięwzięcia szkoleniowego.
 • Opis dotychczasowych działań realizowanych w celu zwiększenia dostępności oferty dla różnych grup odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
 • Opis dotychczasowych działań dostępnościowych realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami (innymi IK, NGO, sektorem prywatnym, itp.) oraz wpływ podjętych działań na tworzenie oferty programowej.
 • Opis działań uwzględniających aspekt partycypacyjnego udziału osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w tworzeniu oferty.
 • Potencjał wnioskodawcy.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

W Przedsięwzięciu szkoleniowym biorą udział zespoły wieloosobowe, w szczególności kadra zarządzająca, pracownicy zajmujący się edukacją kulturalną organizacją wydarzeń kulturalnych oraz animacją kultury, koordynatorzy ds. dostępności, liderzy zmiany.

Co jest ważne w programie?

 • Zwiększenie dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projekt.
 • Nabycie wiedzy i poznanie metod pracy w zakresie tworzenia oferty programowej zgodnie z Modelem dostępnej kultury
 • Wzrost kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia działań kulturalnych uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Wzrost kompetencji w zakresie: włączania z osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w działania IK, NGO; komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi; przygotowania i realizacji projektów z partycypacyjnym udziałem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące naboru?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami i wzorami dokumentów.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna, która polega na sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera błędów formalnych:

 • wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony (weryfikacja statusu jednostki na podstawie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury)
 • złożenie wniosku przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia (weryfikowane na podstawie danych z rejestru podmiotów wykluczonych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów)
 • wniosek został złożony przez podmiot zależny lub kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której obowiązują ustanowione przez organy tej jednostki dyskryminujące akty prawa miejscowego
 • zadanie nie jest realizowane w całości na terenie RP
 • wniosek został złożony po terminie naboru
 • wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek w naborze.

Ocena merytoryczna:

 • działania wspierające dostępność oferty wnioskodawcy, w tym: ocena dotychczasowych działań realizowanych przez wnioskodawcę wspierających dostępność oferty IK dla różnych grup odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych; ocena dotychczasowych działań dostępnościowych realizowanych przez Wnioskodawcę we współpracy z lokalnymi partnerami (innymi IK, NGO, sektorem prywatnym itp.) oraz wpływu podjętych przez Wnioskodawcę i partnera(ów) działań na tworzenie dostępnej oferty programowej; ocena dotychczasowych działań Wnioskodawcy uwzględniających aspekt partycypacyjnego udziału osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w tworzeniu oferty Wnioskodawcy.
 • potencjał Wnioskodawcy, w tym: ocena podejmowanych przez Wnioskodawcę działań prorozwojowych (np. szkolenia, webinaria, wizyty studyjne), w kontekście potrzeb i wyzwań Wnioskodawcy; ocena zasobów kadrowych Wnioskodawcy pod względem możliwości realizacji Przedsięwzięcia szkoleniowego; ocena wpływu udziału Wnioskodawcy w Przedsięwzięciu szkoleniowym. na zwiększenia dostępności i atrakcyjności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w kontekście planów długoterminowych i działań strategicznych Wnioskodawcy; ocena motywacji Wnioskodawcy do udziału w Przedsięwzięciu szkoleniowym oraz wpływu udziału w Przedsięwzięciu szkoleniowym na rozwój Wnioskodawcy i jego pracowników.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu (ocena formalna) i Komisja Oceny Merytorycznej (ocena merytoryczna).

Ile można zdobyć punktów?

Maksimum 40 punktów, w tym 15 punktów za ocenę działań wspierających dostępność oferty Wnioskodawcy i 25 punktów za ocenę potencjału Wnioskodawcy. 

NCK obejmie wsparciem szkoleniowym pierwsze 30 instytucji kultury na liście rankingowej, według kolejności uzyskanych punktów, pod warunkiem, że wniosek otrzymał łącznie minimum 30 punktów oraz min. 35% punktów w każdym z kryteriów opisanych w kryteriach oceny merytorycznej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Przedsięwzięcie szkoleniowe nie obejmuje przekazania dofinansowania w formie pieniężnej.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!