spot_img

PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ

Ile?

25 000 zł – 300 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Upowszechnianie polskiej kultury poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Mogą to być:

 • prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych
 • zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską za granicą.

Realizacja zadania odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jakie są dodatkowe wymagania?

W zależności od realizowanego zadania to między innymi:

 • priorytety geograficzne: Europa, Azja Wschodnia, kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego. Dopuszczalne jest łączenie krajów z różnych priorytetów geograficznych
 • współpraca z przynajmniej jednym, wyraźnie wskazanym, strategicznym partnerem zagranicznym
 • pozyskanie polskiej placówki zagranicznej w kraju realizacji projektu jako partnera dodatkowego.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne.

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Można zrealizować je w formie tylko on-line lub hybrydowo. Mogą to być:

 • działania kreatywne i edukacyjne, w szczególności: warsztaty, wideoblogi i podcasty, z zakresu programu, realizowane on-line, służące promocji polskiej kultury za granicą
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne on-line z zakresu programu, w szczególności: krótkie formy audio-wizualne udostępniane w Internecie, koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów w/w wydarzeń kulturalnych
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Przez 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu trzeba bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas jego realizacji.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Niestety żadnym bibliotekom nie udało się zdobyć dofinansowania. Wnioski zgłoszone przez biblioteki publiczne były w latach poprzednich odrzucane z powodu niskiej punktacji lub błędów formalnoprawnych.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe podmiotów, które zdobyły dofinansowanie
 • media społecznościowe
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • państwowe uczelnie artystyczne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych – od 25 000 do 300 000 zł
 • zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – od 25 000 do 300 000 zł
 • działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską za granicą – od 25 000 do 300 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 4 000 000 zł, w tym: 3 400 000 zł w etapie konkursowym i 600 000 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, m.in. opinie, listy intencyjne, umowy. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zadania będące wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską.
 • Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie dla wyznaczonych geograficznych obszarach priorytetowych – zob. rozdział II.
 • koncentracja na prezentacji wybranego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, bądź realizacja projektów bardziej kompleksowych, w przekrojowy sposób ukazujących osiągnięcia kultury polskiej ub też projektów multidyscyplinarnych.
 • Pozyskanie partnerów, w tym zagranicznych oraz dodatkowo polskiej placówki zagranicznej.
 • Zadania o charakterze niekomercyjnym.

Co jest ważne dla projektu?

 • Przemyślana, spójna i dopracowana koncepcja artystyczna i promocyjna.
 • Zaangażowanie strategicznego partnera zagranicznego.
 • Kompleksowe działania promocyjno-informacyjne skierowane do zagranicznych odbiorców.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • zagraniczni odbiorcy.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Spójność, kompleksowość oraz oryginalność artystycznej koncepcji zadania, gwarantujące atrakcyjny przekaz dla odbiorcy.
 • Realność i adekwatność kosztorysu w odniesieniu do merytorycznej zawartości zadania oraz założonych celów, w tym przewidywanych efektów ilościowych i jakościowych, a także efektywność wydatków planowanych w ramach projektu.
 • Autorytety, specjaliści, artyści i twórcy oraz partnerzy zagraniczni biorący udział w realizacji zadania.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Ranga oraz znaczenie zadania dla promocji kultury polskiej za granicą, zadanie podkreślające współpracę z danym krajem.
 • Strategiczny partner zadania, jego wkład finansowy i rzeczowy na realizację zadania oraz współpraca z polską placówką zagraniczną jako dodatkowym partnerem.
 • Zadanie realizowane w dziedzinach stanowiących realny potencjał kulturowy Polski, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań kulturowych kraju odbiorcy.
 • Doświadczenie wnioskodawcy w organizacji zagranicznych wydarzeń kulturalnych (minimum 3 lata), w tym wieloletnie kontakty z partnerami zagranicznymi.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 75 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia, w szczególności: twórców/artystów; realizatorów zadania; innych uczestników zadania niezbędnych do jego realizacji.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

 • Transport /akomodacja, w szczególności: uczestników zadania; materiałów niezbędnych do realizacji zadania, np. eksponatów, kostiumów, instrumentów, scenografii, elementów wyposażenia technicznego/sceny; opłaty wizowe; noclegi i wyżywienie realizatorów i uczestników zadania.

– Rozliczenie na podstawie biletów, faktur/rachunków, umowy zlecenia/o dzieło, a także ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówka”) lub w przypadku wyżywienia również diet. W rozliczeniu nie będą honorowane faktury za paliwo.

 • Koszty tłumaczeń, w szczególności: wyłącznie na potrzeby dotowanego zadania.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

 • Koszty promocji i reklamy za granicą, w szczególności: koszty usług PR; promocyjne materiały poligraficzne (np. ulotki, zaproszenia, plakaty); outdoor, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, standy, roll-upy, bannery; materiały multimedialne na potrzeby promocji zadania; koszty przygotowania, implementacji i obsługi różnorodnych narzędzi komunikacyjnych online, w tym też aplikacji mobilnych.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Dotyczy materiałów przygotowywanych przed realizacją wydarzenia artystycznego.

 • Poligrafia/DTP (w tym m.in.: katalogi wystaw, programy spektakli, wydruki wielkoformatowe), w szczególności: projekt, skład, druk; dystrybucja.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Kwalifikowane są jedynie koszty publikacji towarzyszących zadaniu (w tym również katalogów wystaw). Zadanie nie może dotyczyć wyłącznie przygotowania i druku publikacji.

 • Miejsce realizacji zadania, w szczególności: koszty aranżacji przestrzeni, w tym m.in. koszty scenografii i architektury wystawy; wynajem miejsca i wypożyczenie sprzętu; koszty obsługi technicznej (w tym m.in. sceny, nagłośnienia, nagrania, oświetlenia, montażu i demontażu, ochrony).
 • Koszty niezbędne do zaistnienia działań artystycznych typu performance, happening, site-specific, itp. (np. opłaty, zezwolenia, materiały).
 • Koszty wydarzeń bezpośrednio związanych z realizacją zadania, takich jak uroczyste rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń, konferencje prasowe, prezentacje.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty ogółem nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

 • Koszty działań on-line, w szczególności: przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika; zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci); koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streamingu; zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania; zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich.
 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w szczególności: koszty zakupu praw autorskich lub licencji, tantiemy oraz opłaty na rzecz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, wynajem kopii; koszty ubezpieczeń; koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty ogółem nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Współpracy z Zagranicą.

 • Michał Kamiński, tel. 22 421 01 52, e-mail: mkaminski@kultura.gov.pl
 • Departament Współpracy z Zagranicą, ul. Krakowskie Przedmieście 15,
  00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!