spot_img

PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI

Ile?

5000 zł – 50 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Instytut Książki

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 4 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne.

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Można zrealizować je w formie tylko on-line lub hybrydowo. Mogą to być:

 • działania kreatywne i edukacyjne, np. warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne, np. konkursy, czytania, spotkania z twórcami/ artystami, udostępnianie przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Przez 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu trzeba bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas jego realizacji.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Co roku wiele projektów zgłoszonych przez biblioteki otrzymuje dofinansowanie. Lista co roku jest bardzo długa. Zobacz zestawienie z:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Jakie biblioteki są dodatkowo punktowane?

Preferowane są:

 • wojewódzkie biblioteki publiczne
 • powiatowe biblioteki publiczne, jeśli w bibliotekach publicznych na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych bibliotek
 • gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniające co najmniej 30 pracowników merytorycznych
 • organizacje zrzeszające bibliotekarzy.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
  – od 15 000 do 50 000 zł
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych
  – od 5 000 do 50 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 4 875 000 zł, w tym: 4 143 750 zł w etapie konkursowym i 731 250 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 4 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Konieczność zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą na skuteczniejsze działania w zakresie animowania kultury i życia społecznego.
 • Wdrażanie nowych narzędzi i usług, zwłaszcza takich, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych. Warto postawić na działania promujące czytelnictwo wśród stałych czytelników bibliotek i grup niezaangażowanych.

 • Zasięg projektu. Warto rozważyć prowadzenie działań w formule hybrydowej.
 • Podkreślenie wartości i korzyści płynących z czytania
 w różnych formach.
 • Plan promocji poprzez zastosowanie działań adekwatnych do oczekiwań grup odbiorców i celu projektu.

 • Działania niekomercyjne. Nie pobieraj opłat za udział w projekcie od uczestników.

Co jest ważne dla projektu?

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece nowych czytelników.
 • Rozszerzenie zakresu usług bibliotek publicznych i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych.
 • Nowatorskie rozwiązania dla rozwoju czytelnictwa w Polsce i rozwoju bibliotekarstwa polskiego.
 • Możliwość realizacji zadań i działań w formule on-line.
 • By przez 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas realizacji zadania, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • bibliotekarze i inni pracownicy merytoryczni bibliotek
 • młodzi czytelnicy
 • stali użytkownicy bibliotek
 • osoby nieczytające, czyli grupy społeczne niebędące aktywnymi uczestnikami życia literackiego
 • osób w wieku 60+.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Zadanie wspiera rozwój działalności bibliotek publicznych.
 • Zadanie pełni kluczową rolę we wzmocnieniu bibliotek publicznych jako ośrodków animujących kulturę i instytucji, które pełnią funkcje kulturotwórcze i kształtują zachowania czytelnicze w społecznościach, w których działają.
 • Zadanie jest adekwatne do potrzeb społeczności lokalnej i najpełniej służy rozwojowi czytelnictwa w Polsce.
 • Zadanie ma na celu zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji przez bibliotekarzy, które pozwolą im na skuteczniejsze działania w zakresie animowania czytelnictwa i życia społecznego oraz ułatwią współpracę z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami tak, by formować miejscową sferę kulturalną i społeczną.
 • Zadanie wspiera profesjonalne kształcenie bibliotekarzy, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz prestiżu zawodu.
 • Zadanie w zakresie podnoszenia kompetencji dotyczy wdrażania nowych narzędzi i usług w bibliotekach, zwłaszcza takich, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece nowych czytelników.
 • W ramach zadania prezentowane i upowszechniane są nowatorskie rozwiązania dla rozwoju czytelnictwa w Polsce oraz rozwoju bibliotekarstwa polskiego.
 • Zadanie ma jasno określone cele, które są jednocześnie ambitne oraz osiągalne.
 • Zadanie wpisuje się w profil dotychczasowej działalności bibliotekarzy, jednak jednocześnie obejmuje działania nowe dla wykonawcy, przyczyniające się do jego rozwoju – budujące jego potencjał oraz kompetencje jego zespołu.
 • Wnioskodawca przedstawił strategię lub plan rozwoju swojej instytucji w zakresie promocji czytelnictwa w bibliotekach, w tym uwzględnia spotkania z autorami, prowadzenie działań edukacyjnych i rozwijających wiedzę, ułatwienie dostępu do usług oferowanych odbiorcom w bibliotekach.
 • Szkolenia będą przygotowywały do prowadzenia nowatorskich działań przez biblioteki.
 • Zespół realizujący zadanie cechuje profesjonalizm i adekwatne doświadczenie.
 • Projektodawca przekonująco uzasadnił, że w grupie docelowej zadania istnieje wysokie zapotrzebowanie na proponowane przez niego działania.
 • W ramach zadania przewidziano adekwatne narzędzia komunikacji z uczestnikami zadania oraz odpowiednie działania promujące projekt i jego efekty w mediach (Internet, media społecznościowe, media tradycyjne) i w lokalnej społeczności.
 • Działania zaplanowane w ramach zadania są adekwatnie dobrane dla osiągnięcia założonych celów, cechuje je wysoka jakość oraz nowatorstwo.
 • Koszty działań są adekwatne do przewidywanych efektów.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych przez biblioteki publiczne.
 • Rozszerzenie zakresu usług bibliotek publicznych i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych.
 • Wzmocnienie funkcji bibliotek publicznych stacjonarnych jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.
 • Realizacja na obszarze z utrudnionym dostępem do książki.
 • Wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki w środowisku lokalnym.
 • Kompleksowość i charakter interdyscyplinarny.
 • Nowatorskość i innowacyjność.
 • Wysokie walory w zakresie promocji piśmiennictwa polskiego i dorobku kultury światowej.
 • Tworzenie wartościowego modelu popularyzacji czytelnictwa, dostępu do książki poprzez biblioteki publiczne.
 • Złożenie wniosku przez preferowane biblioteki – zob. rozdział IV.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 79,17 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności: twórców/artystów; członków jury; koordynatorów zadania  konferansjerów; szkoleniowców i trenerów; tłumaczy; opiekunów dzieci i osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie; w zakresie obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania m.in. obsługa informatyczna, ochrona bileterzy, obsługa medyczna imprez, BHP; obsługa sceny, nagłośnienia, oświetlenia obsługa finansowa, biurowa i księgowa zadania.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dofinansowania można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty ogółem nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

 • Transport /akomodacja, w szczególności: transport artystów, uczestników i innych osób związanych z realizacją zadania; scenografii i wystaw; elementów wyposażenia technicznego/sceny; noclegi artystów, uczestników, zaproszonych gości i innych osób związanych z realizacją zadania.

– Rozliczenie kosztów paliwa wyłącznie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu; z wyłączeniem kosztów wyżywienia, cateringu i zakupu art. spożywczych.

 • Wynajem obiektów/koszty techniczne, w szczególności: koszt wynajmu sali/placu, powierzchni wystawienniczej na potrzeby zadania; wynajem, montaż i demontaż wyposażenia (np. nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki).
 • Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności: zakup materiałów plastycznych, poligraficznych, biurowych oraz środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej np. maseczki, rękawiczki jednorazowe.

– 
Z wyłączeniem zakupu art. spożywczych.
– Nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10 000 zł; zakupy do wartości 10 000 zł: muszą służyć realizacji działań on-line i nie mogą przekraczać 10% kosztów działań on-line ponoszonych w ramach dotacji.

 • Promocja/reklama, w szczególności: koszty promocji i reklamy: outdoor/ reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa itp.; przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej zadania; koszt obsługi kampanii promocyjnej; koszt produkcji/zakupu gadżetów reklamowych np. smycze, torby, materiały piśmiennicze, kubki, koszulki, maseczki itp.


– 
Koszty nie mogą obejmować utrzymania serwerów i opłat za korzystanie z internetu.

 • Poligrafia, w szczególności: wydanie materiałów promocyjnych i dokumentacyjnych stanowiących część zadania. Mogą to być tylko wydawnictwa towarzyszące, nieobjęte dystrybucją na rynku księgarskim.
 • Nagrody, w szczególności: finansowe /rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach zadania.

– 
Koszt nie może przekroczyć 10% dotacji; kwota/koszt jednostkowy każdej nagrody nie może być wyższa niż 200 zł.

 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w szczególności: niezbędne ubezpieczenia; dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa); koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; koszt licencji i praw autorskich; koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, koszty dostępu do wydarzeń kulturalnych realizowanych on-line.
 • Koszty działań on-line, w szczególności: przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika; zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci); koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streamingu.; zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania; zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich
.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty ogółem nie mogą przekroczyć ani 10% dotacji ani kwoty 30 tys. zł.
– W ramach dotacji nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10 000 zł.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki.

 • Anna Tusiewicz, tel. 12 61 71 909, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl
 • 
Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!