spot_img

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

Ile?

10 000 zł – 800 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą POLONIKA

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 4 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania takie jak:

 • rewaloryzacja, prace remontowo-konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju
 • rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju
 • kompleksowe działania dokumentujące polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, obejmujące badania, kwerendy, inwentaryzację oraz digitalizację
 • upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą
 • upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami
 • zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych powyżej.

Realizacja zadania odbywa się poza granicami lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

 • 1-roczne
 • 2-roczne
 • 3-roczne.

Jakie są dodatkowe wymagania?

W zależności od realizowanego zadania to między innymi:

 • zamieszczenie dokumentacji fotograficznej
 • w przypadku zadań związanych z rewaloryzacją, pracami remontowymi i konserwatorskimi należy pamiętać o programie tych prac i przedłożeniu stosownych dokumentów dotyczących osoby, która będzie kierować pracami lub zaangażowanych ekspertów
 • przedstawienie zebranego stanu badań/stanu wiedzy dotyczącego zakresu prac w projekcie (jeśli wniosek jest kontynuacją należy zawrzeć opis dotychczas wykonanych prac)
 • wszystkie efekty rzeczowe powstałe w wyniku realizacji projektu muszą mieć charakter ogólnodostępny, tak by każdy miał prawo do bezpłatnego do nich dostępu i wykorzystania, z obowiązkowym powołaniem się na źródło
 • w przypadku prac konserwatorskich i/lub remontowo-budowlanych odbiór prac dokonywany jest przez komisję operatora
 • jeden projekt może dotyczyć prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich realizowanych tylko na terenie jednego państwa. W przypadku projektu obejmującego kilka zabytków, znajdujących się w różnych lokalizacjach, należy merytorycznie uzasadnić kompleksowy charakter zadania
 • udzielenie ministerstwu oraz instytucji zarządzającej przez Beneficjenta nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z powstałych utworów, na polach eksploatacji określonych szczegółowo w umowie
 • realizacja wyłącznie publikacji towarzyszących i l/lub naukowych/specjalistycznych: preferowane są publikacje połączone z innymi działaniami realizowanymi w ramach zadania (np. konferencje, wystawy, kwerendy, prace naukowe itd.) i ich bezpłatne udostępnienie.
 • inne – zobacz regulamin.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotecznych, które otrzymały dofinansowanie:

 • Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego – Organizacja XLV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Solurze – 100 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas – Konserwacja książek ze zbiorów Biblioteki Poturzyckiej 2023 wraz z międzynarodową konferencją naukową – 82 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas – Konserwacja książek ze zbiorów Biblioteki Poturzyckiej 2021 – 60 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku – Konserwacja zespołu obiektów na podłożu papierowym ze zbiorów artystycznych Tow.His.-Liter./Biblioteki Polskiej w Paryżu – 32 720,00 zł (w 2020 roku)
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Rozpoznanie kolekcji rycin Muzeum Lubomirskich w Bibliotece Stefanyka we Lwowie – etap I – 26 000,00 zł (w 2020 roku)
 • Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu – Mickiewicziana i numizmaty w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu – opracowanie i upowszechnianie cyfrowych kolekcji – 25 000,00 zł (w 2020 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Digitalizacja ksiąg sądowych z XVI-XVIII w. z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku – 60 000,00 zł (w 2020 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • państwowe instytucje kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • rewaloryzacja, prace remontowo-konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju – od 10 000 do 800 000 zł
 • rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju – od 10 000 do 500 000 zł
 • kompleksowe działania dokumentujące polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, obejmujące badania, kwerendy, inwentaryzację oraz digitalizację – od 10 000 do 200 000 zł
 • upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą – od 10 000 do 200 000 zł
 • upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami – od 10 000 do 150 000 zł
 • zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych powyżej – od 10 000 do 800 000 zł.

Dopuszczana jest możliwość całkowitego finansowania zadania. Wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w szczególnych przypadkach, gdy zaplanowane działania dotyczą obiektów posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową czy też wymagają przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 8 501 000 zł, w tym: 6 493 850 zł w etapie konkursowym i 1 275 150 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 4 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zachowanie i/lub dokumentacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, jako komponentu dziedzictwa europejskiego i światowego, świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i cennego elementu kształtującego współczesne postawy, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości narodowej.
 • Działania o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej, a także wymagające przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac.
 • Zamieszczenie dokumentacji fotograficznej.
 • Charakter ogólnodostępny efektów projektu, tak by każdy miał prawo do bezpłatnego dostępu i wykorzystania, z obowiązkowym powołaniem się na źródło.

Co jest ważne dla projektu?

 • Stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo materialne I jak i II Rzeczpospolitej oraz dorobku kulturowego polskiej emigracji, wytworzonego do 1945 roku.
 • Zadania zmierzające do zachowania, zabezpieczenia lub przywrócenia stanu właściwego obiektom z polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 • Brak przychodów z tytułu realizacji zadania.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • Polonia
 • odbiorcy Internetu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na stan zachowania obiektu zabytkowego, historycznych archiwaliów, księgozbiorów, kolekcji muzealnych przynależnych do polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą lub realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność wypełnienia luki w dotychczasowym stanie wiedzy. Działania realizowane w ramach zadania oraz koszty przeznaczone na ich realizację są adekwatne do przewidywanych efektów merytorycznych.
 • Realizacja zadania jest wskazana z uwagi na szczególną wartość historyczną, naukową, artystyczną obiektu zabytkowego, historycznych archiwaliów, księgozbiorów, kolekcji muzealnych bądź zbiorów ogólnodostępnych przynależnych do polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą lub realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność wypełnienia luki w dotychczasowym stanie wiedzy. Działania realizowane w ramach zadania oraz koszty przeznaczone na ich realizację są adekwatne do przewidywanych efektów merytorycznych.
 • Kwalifikacje i doświadczenie merytoryczne kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu.
 • Zadanie jest efektywną formą promocji polskiego dziedzictwa kulturowe za granicą.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku

 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Zadanie ma na celu poprawę stanu zachowania i/lub ochronę dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub spuścizny kulturowej Polonii i Polaków za granicą i/lub wypełniona zostanie luka w dotychczasowym stanie wiedzy.
 • Efektem realizacji zadania będzie zachowanie lub przywrócenie stanu właściwego obiektom dziedzictwa zagrożonego lub wypełniona zostanie luka w dotychczasowym stanie wiedzy.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu oraz powołany zespół sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 72,12 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honorarium/wynagrodzenie (również zakup praw autorskich); koordynacja projektu; nadzór konserwatorski i/lub budowlany.

– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dofinansowania można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty ogółem nie mogą przekroczyć 10% dotacji ani 30 000 zł.
– Łączna wysokość wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz za nadzór merytoryczny projektu (w projektach konserwatorskich i/lub budowlanych, archiwalnych, bibliotecznych i in.) nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości projektu. Ponadto na etapie aktualizacji wniosku, instytucja zarządzająca może zażądać obniżenia lub uzasadnienia wydatków na wskazane koszty ponoszone z dotacji.

 • Koszty zakupu materiałów i narzędzi, w szczególności: konserwatorskich; remontowych; rekonstrukcyjnych; przygotowania dokumentacji; archiwalnych i fotograficznych.

– Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o faktury i rachunki.
– W ramach dotacji nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10 000 zł.
– Zakupy do wartości 10 000 zł nie mogą przekraczać 10% kosztów ponoszonych w ramach dotacji.

 • Koszty wyjazdu, w szczególności: noclegi i wyżywienie; przejazdy; wizy; ubezpieczenie.

– 
Wyłącznie koszty finansowe w oparciu o faktury, rachunki i delegacje. – Delegacja przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 • Koszty usług, w szczególności: montażu i demontażu rusztowań; obsługi księgowej zadania; tłumaczenia tekstów; specjalistycznych badań: archeologicznych, laboratoryjnych, antropologicznych i innych; przewóz, konwój, ubezpieczenie, montaż i demontaż obiektów; druk zaproszeń, folderów, materiałów promocyjnych; zakup narzędzi informatycznych (np. strony internetowej, bazy danych itd.); wynajem pomieszczeń i sprzętu; przygotowanie i druk publikacji; koszty transportu osób i materiałów (w tym związane z organizacją uroczystości).

– Z wyjątkiem pomieszczeń i sprzętu wynajmowanego w celu prowadzenia działalności statutowej.
– Koszty finansowe w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania(w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR), przy czym wskazane koszty m.in. ogółem nie mogą przekroczyć ani 10% dotacji ani 30 000 zł.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

 • Anna Kurek, tel. 503 946 635, e-mail: akurek@polonika.pl
 • Jakub Salas Arieta, tel. 503 334 516, jsalas@polonika.pl
 • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!