spot_img

KULTURA CYFROWA

Ile?

40 000 zł – 400 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych
 • zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Digitalizacja zasobów kultury powinna być prowadzona z zachowaniem standardów zawartych w Katalogach Dobrych Praktyk i Standardach Digitalizacji, a kopia wzorcowa obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi oraz informacją o statusie prawno-autorskim powinna zostać przekazania właściwemu Centrum Kompetencji (lub Centrom Kompetencji) w zakresie digitalizacji (lub ich następcom prawnym).

Jakie mogą być wydarzenia towarzyszące?

 • panele dyskusyjne, działania edukacyjne warsztaty/szkolenia, sympozja i konferencje/wykłady

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

Jaki jest zakres kwalifikujących się zadań?

 • działania związane z opracowaniem i udostępnianiem w internecie zasobów cyfrowych
 • udostępnianie obiektów cyfrowych w internecie (nieodpłatnie nie mniej niż 75% zasobu będącego przedmiotem zadania)
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów cyfrowych będące przedmiotem zadania powinno służyć w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i naukowych, a w przypadku zasobów należących do domeny publicznej – także komercyjnych
 • w celu zapewnienia wysokiej jakości zasobów cyfrowych i ich dostępności zbiory powinny być udostępnione wraz z podstawowym zestawem metadanych opisowych umożliwiających ich przeszukiwanie
 • możliwe jest implementowanie i wdrażanie internetowego interfejsu API systemów do udostępniania zasobów pozwalających na integrację i wymianę danych z innymi repozytoriami cyfrowymi do udostępnia zasobów online
 • działania związane z edukacją oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych w zakresie digitalizacji, udostępniania i ponownego wykorzystania zbiorów cyfrowych.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną
i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – od 40 000 zł do 400 000 zł
 • zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego – od 40 000 zł do 400 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 6 000 000,00 zł, w tym: 3 762 550,00 zł w etapie konkursowym i 900 000,00 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Jakie dane dodatkowo trzeba umieścić we wniosku?

 • w przypadku udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych (zadania nr 1 i 2) - szczegółowego opisu wybranej formy i zakresu udostępniania zasobu, w tym dostosowanie strony do standardu WCAG 2.1
 • charakterystyki zasobu planowanego do digitalizacji / udostępnienia, w tym: rodzaj i liczba zasobów, oraz opis wartości historycznej, artystycznej, edukacyjnej, naukowej itp.
 • informacji o uregulowanym statusie prawnym zbioru przeznaczonego do digitalizacji / udostępnienia oraz o posiadaniu przez wnioskodawcę i/lub partnera praw do opracowania / digitalizacji zasobu i jego udostępniania w zakresie objętym realizacją zadania lub o zamiarze nabycia tychże praw w ramach projektu będącego przedmiotem złożonego wniosku
 • opisu dotychczasowej działalności w zakresie digitalizacji, opracowywania i udostępniania zasobów cyfrowych (wnioskodawcy i/lub partnera)
 • sposobu opracowania, digitalizacji, archiwizacji i zabezpieczenia zasobu zdigitalizowanego / udostępnionego w ramach zadania, w tym wskazania Katalogu/Katalogów Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji, zastosowanego przy realizacji zadania, a także zamieszczenia informacji, do którego Centrum Kompetencji beneficjent zamierza przekazać cyfrowe odwzorowania obiektów (kopię wzorcową) powstałe w procesie digitalizacji
 • informacji o wykorzystaniu infrastruktury zakupionej ze środków publicznych własnych lub w ramach wcześniej prowadzonych projektów, służącej digitalizacji, udostępnianiu, archiwizacji zasobów kultury
 • w przypadku podjęcia współpracy partnerskiej należy przedstawić: oświadczenie o podjęciu współpracy partnerskiej; pełną nazwę i adres partnera/partnerów oraz informację o zakresie planowanej współpracy
 • w przypadku zadań, w ramach których realizowane są działania dotyczące tworzenia, redagowania, digitalizacji i publikacji dzieł muzycznych i literackich, w tym przekładów, wnioskodawca jest zobligowany do wyodrębnienia w preliminarzu wszystkich kosztów przeznaczonych na działania dotyczące tworzenia, redagowania, digitalizacji i publikacji dzieł muzycznych i literackich, w tym przekładów.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów w internecie wraz z umożliwieniem ich ponownego wykorzystania zwłaszcza do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, a w przypadku zasobów należących do domeny publicznej – także komercyjnych.
 • Realizację projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie digitalizacji między instytucjami posiadających zbiory.
 • Wykorzystanie platform/repozytoriów zewnętrznych do udostępniania zasobów np. istniejące biblioteki cyfrowe, platformy powstałe w ramach dotychczas realizowanych programów.
 • Nawiązanie długofalowych relacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów cyfrowych, lepsze wykorzystanie infrastruktury digitalizacyjnej stworzonej przy wykorzystaniu środków publicznych oraz na przygotowanie atrakcyjnych dla szerokiego grona odbiorców usług cyfrowych.

Jak przygotować się do digitalizacji?

Co jest ważne dla projektu?

 • Przemyślana, spójna i dopracowana koncepcja.
 • Techniki digitalizacji, jak i formy udostępniania powinny być adekwatne do zasobu planowanego do opracowania, jak i możliwości organizacyjnych instytucji prowadzącej projekt.
 • Dbałość o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • użytkownicy Internetu
 • wszystkie grupy wiekowe i społeczne
 • osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami

Jakie są standardy digitalizacji?

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Formy i zakres udostępniania, z uwzględnieniem deklaracji odnośnie szerokiego, bezpłatnego udostępniania opracowanych i/lub zdigitalizowanych zbiorów.
 • Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem już istniejących stron internetowych lub aplikacji, w szczególności o charakterze popularyzatorskim, edukacyjnym, lub naukowym, np. poprzez portal Europeana, Polona, zabytek.pl, Szukaj w archiwach, Federacja Bibliotek Cyfrowych itp.
 • Wybór technik digitalizacji lub udostępniania zasobów, uzasadnienie merytoryczne, kompleksowy plan procesu, z uwzględnieniem innowacyjności wybranych rozwiązań w stosunku do dotychczas stosowanych technologii oraz katalogów dobrych praktyk digitalizacyjnych.
 • Uwzględnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Spójność koncepcji upowszechniania i popularyzowania zdigitalizowanych/opracowanych obiektów i zgodność z podstawowymi celami Programu.
 • Adekwatność działań promocyjno-informacyjnych związanych z projektem.
 • Propagowanie postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów i zasobów informacyjnych w procesie edukacji, rozwoju zawodowego, samorealizacji.
 • Wykorzystanie cyfrowych zasobów w działaniach edukacyjnych; wykorzystanie aktywizujących i angażujących form pracy z uczestnikami (np. studentami), w tym warsztatów – zabaw, gier, sprzyjających rozwijaniu kompetencji cyfrowych.
 • Popularyzacja efektów działań edukacyjnych wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania (np. na jednej z wolnych licencji).
 • Merytoryczne uzasadnienie wyboru danego zasobu do digitalizacji / opracowania / udostępniania, w tym znaczenie obiektów dla kultury, ich wartość historyczna (w tym obiekty wpisane na listę Pamięć Świata UNESCO lub/i pomników historii RP nie poddane wcześniej procesowi cyfryzacji), artystyczna, edukacyjna i naukowa; znaczenie dla misji instytucji.
 • Zastosowanie metodyki opracowania zasobu właściwej dla danego typu obiektów, w tym zgodności przyjętych standardów z Katalogami Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji właściwego Centrum Kompetencji.
 • Sposób archiwizacji, ewidencjonowania i zabezpieczania pozyskanego lub istniejącego zasobu cyfrowego, z uwzględnieniem standardów umożliwiających wymianę i przekazywanie danych.
 • Wykorzystanie w procesie digitalizacji i udostępniania zasobów dostępnej infrastruktury własnej lub partnerów zadania.
 • Udział w zadaniu specjalistów gwarantujących wysoki poziom merytoryczny i formalnoorganizacyjny projektu.
 • Trwałość projektu (np. w zakresie stron internetowych i archiwizacji zasobów).
 • Udział projektu w długofalowym planie opracowania / digitalizacji / udostępniania zasobów lub dziedzictwa kulturowego regionu oraz plan utrzymania / wykorzystywania rezultatów projektu.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Profesjonalizm, kompetencje i doświadczenie (wnioskodawcy i/lub partnera) w prowadzeniu działalności digitalizacyjnej lub związanej z upowszechnianiem zasobów cyfrowych.
 • Nawiązanie długofalowych relacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów, w tym adekwatność planowanej współpracy partnerskiej do zakresu merytorycznego realizowanego zadania.
 • Spójność koncepcji upowszechniania i popularyzowania zdigitalizowanych/opracowanych obiektów i zgodność z podstawowymi celami Programu oraz z polityką państwa w zakresie udostępnienia / digitalizacji / opracowania obiektów o szczególnym znaczeniu dla ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 72,50 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia, w szczególności: wynagrodzenia za koordynację merytoryczną zadania; wynagrodzenia za selekcję i przygotowanie obiektów do udostępnienia / opracowania i / lub digitalizacji w tym: kwerendy krajowe, wybór, przygotowanie, zabezpieczenie konserwatorskie (w tym: zakup materiałów konserwatorskich, opracowanie merytoryczne materiałów), wynagrodzenia za konsultacje eksperckie i naukowe; wynagrodzenia za tworzenie i wprowadzenie do baz danych informacji o zasobach w tym: przygotowanie i opracowanie metadanych obiektów przeznaczonych do digitalizacji lub zdigitalizowanych, udostępniania zdigitalizowanych materiałów i informacji o nich (również koszty tłumaczeń, korekty, redakcji udostępnianych metadanych); wynagrodzenia za digitalizację obiektów w tym: usługi digitalizacji; wynagrodzenia za usługi graficzne i projektowe w tym: obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika; wynagrodzenia za usługi informatyczne w tym: projektowanie IT, tworzenie programów, tworzenie systemów informatycznych i baz danych, tworzenie stron internetowych i portali, opracowanie sposobu działania i funkcjonalności aplikacji, opracowanie pomieszczenia/miejsca/ aplikacji VR, koszty utrzymania strony / aplikacji w trakcie trwania projektu, testy strony / aplikacji, kalibracja sprzętu, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania (w tym przeszkolenie z obsługi); wynagrodzenia za stworzenie prototypów aplikacji mobilnych; wynagrodzenia dla autorów publikacji i materiałów edukacyjnych; wynagrodzenia za tłumaczenia, w tym: tłumaczenie publikacji edukacyjnej, strony internetowej, aplikacji; wynagrodzenia dla osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. działania edukacyjne, dyskusje panelowe, spotkania i konferencje); wynagrodzenie za prowadzoną kontrolę jakości.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty: ogółem nie mogą przekroczyć ani 10% dotacji ani kwoty 15 tys. zł.

 • Transport, w szczególności: obiektów do/z pracowni digitalizacyjnej lub do/z pracowni konserwatorskiej.
 • Zakup licencji/majątkowych praw autorskich do digitalizacji i udostępniania zbiorów w internecie.
 • Zakup materiałów archiwizacyjnych, w tym: zakupu takich materiałów jak teczki, pudła, koszulki itp.
 • Tworzenie (zakup) infrastruktury na potrzeby digitalizacji w już istniejących pracowniach digitalizacyjnych, w szczególności: skanery, aparaty i kamery cyfrowe, zestawy komputerowe, podzespoły komputerowe, programy i systemy informatyczne współpracujące ze sprzętem do digitalizacji, programy informatyczne służące do oceny jakości prowadzonej digitalizacji, wzorniki, oprzyrządowanie techniczne służące procesowi digitalizacji, oprogramowanie do opracowania zasobów do udostępniania.
 • Zakup dysku twardego do celów sporządzenia kopii wzorcowej: na potrzeby przekazania kopii zdigitalizowanych materiałów do właściwego Centrum Kompetencji.
 • Promocja / reklama, w tym: pozycjonowanie stron, foldery, zaproszenia, pocztówki, gazetki, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, outdoor; poligrafia (materiały promocyjne i publikacje): projekt / skład / druk / dystrybucja; koszty przygotowania krótkich teaserów / filmów dotyczących zbiorów będących przedmiotem zadania do umieszczenia w internecie; opracowanie materiałów prasowych, treści na stronę internetową/social media nt. realizowanego projektu.
 • Tworzenie (zakup) infrastruktury na potrzeby archiwizacji i tworzenia repozytoriów cyfrowych: serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, nośniki danych, oprogramowanie.

– KWALIFIKOWANE będą wyłącznie koszty wyraźnie wydzielone jako koszty dotyczące zakupu infrastruktury i oprogramowania przeznaczonego do digitalizacji i archiwizacji do 25% wysokości dofinansowania.
– Koszty przekraczające 25% wnioskowanego dofinansowania będą traktowane jako koszty niekwalifikowane.
– Limit 25% kosztów na rozbudowę infrastruktury w przypadku projektów wieloletnich przewidziany jest na dany rok realizacji (nie sumuje się dla całego projektu).
– NIEKWALIFIKOWANE są koszty zakupu pamięci USB, powerbanków, dronów, stołów/ekranów multimedialnych, łączy.

 • Koszty związane z dostosowaniem strony internetowej / aplikacji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 • Koszt wynajęcia sali / pomieszczeń na potrzeby zadania wyłącznie w zakresie działań edukacyjnych.
 • Koszty dodatkowe wyłącznie w zakresie zadań edukacyjnych, w szczególności: koszty wynajmu niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki); koszty publikacji edukacyjnych i pokonferencyjnych, w tym w formie e-booków i audiobooków; szkolenia, działania edukacyjne służące podnoszeniu kompetencji w zakresie zasobów cyfrowych.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych MKiDN.

 • Marta Mejzner, tel. 22 82 93 310, kulturacyfrowa@kultura.gov.pl
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!