spot_img

Program FEnIKS – fundusze na konserwację, digitalizację zbiorów i nie tylko. Zaproszenie na szkolenia

W ramach programu FENIKS „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027” odbędą się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas niego zaprezentowane zostaną ogólne informacje (wnioskodawcy, zakres wparcia, wymagana dokumentacja), kryteria wyboru oraz system oceny i wyboru projektów.

FENIKS

Celem działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Instytucją pośrednią dla programu współfinansowanego z funduszy europejskich jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na realizację programu przewidziano 600 mln złotych, o czym informowałam pod koniec ubiegłego roku.

W ramach działania FENX.07.01 wyznaczono dwa obszary:

 • 1. Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej)
 • 2. Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej)

W ramach pierwszego obszaru można zrealizować działania takie jak:

 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, prace w otoczeniu
 • zakup sprzętu lub wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej, artystycznej oraz umożliwiający rozszerzenie grup odbiorów realizowanej oferty
 • konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), księgozbiorów (zawartych w Narodowym Zasobie Bibliotecznym) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym)
 • digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, muzealiów oraz ich udostępnienie on‐line
 • wdrożenie systemów liczenia odwiedzających i kontroli przepływu osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem
 • podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta ‐ szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, kursy językowe i inne formy kształcenia niezbędne dla wdrożenia celów przewidzianych w projekcie (tj. podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej dla odbiorców) m.in z zakresu budowania kompetencji cyfrowych kadr kultury, zarządzania, wprowadzania innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, transformacji cyfrowej, działania w ramach kryzysu
 • rozwój widowni
 • opracowanie narzędzi, w tym metodyki, wykorzystywanych do tworzenia oferty kulturalnej i aktywizacji społecznej w okresie trwałości projektu
 • tworzenie rozwiązań zapewniających każdemu odbiorcy (w tym osobom ze szczególnymi potrzebami) pozyskiwania i rozumienia wiadomości wysyłanych przez beneficjenta oraz poznania i korzystania z oferty beneficjenta.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Obszaru 1 – Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego

W ramach drugiego obszaru można zrealizować działania takie jak:

 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie
 • roboty budowlane
 • budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, ale jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach
 • prace w otoczeniu
 • zakup sprzętu lub wyposażenia do rozwoju oferty turystycznej, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji obiektu
 • konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów), księgozbiorów (zawartych w Narodowym Zasobie Bibliotecznym) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym)
 • digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, muzealiów oraz ich udostępnienie on‐line
 • wdrożenie systemów liczenia odwiedzających i kontroli przepływu osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem
 • podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta ‐ szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, kursy językowe i inne formy kształcenia niezbędne dla wdrożenia celów przewidzianych w projekcie
 • opracowanie narzędzi, w tym metodyki, wykorzystywanych do tworzenia oferty kulturalnej i aktywizacji społecznej w okresie trwałości projektu
 • promocja zabytku oraz związanego z nim miejsca w kraju i za granicą wynikająca z przyjętej strategii promocji
 • tworzenie rozwiązań zapewniających każdemu odbiorcy (w tym osobom ze szczególnymi potrzebami) pozyskiwania i rozumienia wiadomości wysyłanych przez beneficjenta oraz poznania i korzystania z oferty beneficjenta.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Obszaru 1 – Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

Warunki uczestnictwa

Każda instytucja może zgłosić jednego przedstawiciela na każde ze szkoleń. Do udziału uprawnione są:

 • państwowe instytucje kultury
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • publiczne szkoły lub publiczne uczelnie artystyczne
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzających obiektami posiadającymi tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 14 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły na stronie poiis.mkidn.gov.pl.