spot_img

Trwa nabór wniosków do programów Narodowego Centrum Kultury

Tylko do 9 i 16 stycznia 2023 roku biblioteki mogą składać wnioski o dofinansowanie w dwóch programach Narodowego Centrum Kultury.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2023

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji:

  • projektów edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również on-line
  • projektów popularyzujących wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również on-line
  • tworzenia stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wyniki poprzedniego naboru

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 9 stycznia 2023 roku
  • można zgłosić 1 wniosek w programie
  • realizacja zadania od 27 lutego do 31 października 2023 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl


EtnoPolska 2023

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wyniki z poprzedniej edycji

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 16 stycznia 2023
  • można zgłosić 1 wniosek w programie
  • wkład własny 5%
  • realizacja zadania od 1 marca do 17 października 2023 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

Źródło zdjęć: freepik.com