spot_img

Ochrona zabytków – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Ochrona zabytków” na rok 2023. Wnioski można składać do 28 listopada 2022 roku lub do 31 marca 2023 roku w zależności od planowanych zadań.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Dofinansowanie

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych)
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków)
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

Budżet programu wynosi 201 625 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku: planowane są dwa terminy naboru – do 28 listopada 2022 r. na prace planowane do wykonania w 2023 r. oraz do 31 marca 2023 r. na refundację prac wykonanych w latach 2020-2022.
  • limit składanych wniosków: 2.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com