spot_img

Kultura dostępna – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Kultura dostępna” na rok 2023. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Kultura dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online – od 5 000 do 150 000 złotych
 • Zadanie nr 2: działania uwzględniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości – od 5 000 do 150 000 złotych
 • Zadanie nr 3: organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury – od 5 000 do 150 000 złotych.

Budżet programu wynosi 5 750 000,00 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – placówkami opiekuńczymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami kultury
– możliwość realizacji działań w formule on-line
– uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne
– umożliwianie uczestnictwa oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, a także osób ze szczególnymi potrzebami,
– priorytetowo traktowane będą zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
– wewnętrzna spójność koncepcji zadania oraz jego spójność z celami strategicznymi i priorytetami programu oraz adekwatność działań służących jego realizacji
– profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania
– przemyślany dobór elementów zadania: skonstruowany wokół przewodniej tematyki, przyczyniający się do realizacji przyjętych celów, odpowiedni do potrzeb i możliwości docelowej grupy odbiorców
– wykorzystanie w trakcie zadania form pracy z uczestnikami podnoszących ich kompetencje kulturowe i zachęcających do aktywnego uczestnictwa w kulturze
– wykorzystanie metod pracy inspirujących zachowania twórcze, aktywizujących, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających zdobywanie umiejętności
– twórcze wykorzystanie i upowszechnianie w ramach zadania zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego, wyrównywanie szans w dostępie do nich
– wykorzystanie dzieł o wysokiej wartości artystycznej i edukacyjnej i/lub udział wybitnych twórców w realizowanym zadaniu
– ocena trwałości efektów zadania, jego wpływ na odbiorców i przyczynianie się do budowania kapitału kulturowego lokalnej społeczności.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Zobacz listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Narodowego Centrum Kultury (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki
 • państwowe instytucje kultury
 • uczelnie artystyczne
 • publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość
 • niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość
 • jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2022 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 1 wniosek
 • wnioski trzeba składać on-line
 • wkład własny 20%
 • terminy realizacji zadań:  zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023).

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com – katemangostar