spot_img

Biblioteki mogą ubiegać się o „ulgę gazową”. Co należy zrobić?

Zgodnie z zapowiedzią MKiDN rząd wprowadził tzw. „ulgę gazową”. Mogą się o nią ubiegać między innymi instytucje kultury, w tym biblioteki. Należy złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalające ubiegać się o „ulgę gazową”. Stosowne wzory do pobrania poniżej.

„Ulga gazowa” – jakie dokumenty złożyć i gdzie?

By ubiegać się o „ulgę gazową” konieczne jest złożenie oświadczeń:

  • o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi (wzór nr 1)
  • określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą (wzór nr 2).

Oświadczenia należy złożyć u sprzedawcy paliw gazowych, z którym odbiorca paliw gazowych zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży paliwa gazowego.

Wzory oświadczeń znajdziesz poniżej.

„Ulga gazowa” – kto jest uprawniony?

Zgodnie z ustawą, wśród podmiotów, które obejmuje „ulga gazowa”, znalazły się:

  • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury  oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;
  • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
  • podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;
  • uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art. 3. ust. 3 ustawy).

Wzory oświadczeń i ważne dokumenty

Pobierz:


Źródło zdjęć: freepik.com