spot_img

Infrastruktura kultury – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Infrastruktura kultury” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 300 000 do 5 000 000 złotych
 • Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – od 50 000 do 5 000 000 złotych
 • Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko – od 50 000 do 5 000 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 23 850 000 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 4 200 000 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
W zależności od zadania to m.in.:
– korzyści wynikające z realizacji zadania dla wnioskodawcy i odbiorców
– plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej oraz inwestycyjnej na najbliższe 3 lata
– zdolność wnioskodawcy do prowadzenia działań inwestycyjnych oraz ocena działalności kulturalnej wnioskodawcy w okresie 2 ostatnich lat
– roboty budowlane, remont, przebudowa lub rozbudowa obiektu, zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej, podniesienia jakości i zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej
– poprawa stanu infrastruktury kultury mająca na celu dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, wspomaganie działań pozwalających na kulturowy rozwój obszarów zdegradowanych
– poprawa stanu technicznego obiektu, w tym również zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu i poprawa bezpieczeństwa
– zakup wyposażenia mający na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii
– uwzględnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
– zwiększenie potencjału podmiotu (wartość dodana/innowacyjne rozwiązania/dobre praktyki).

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownikami Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • państwowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

UWAGA: Z programu wyłączone są:

 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki
 • gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 1 wniosek
 • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
 • realizacja zadania w trzech trybach (1-, 2-, 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com