spot_img

Edukacja kulturalna – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Edukacja kulturalna” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych – od 30 000 do 500 000 złotych
 • Zadanie nr 2: przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych – od 30 000 do 500 000 złotych
 • Zadanie nr 3: zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności – od 30 000 do 500 000 złotych
 • Zadanie nr 4: tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych” – od 30 000 do 500 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 9 833 000 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 1 920 000 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– wysoka wartość edukacyjna i artystyczna wykraczająca poza podstawową działalność statutową
– oryginalna, spójna koncepcja, uwzględniająca potrzeby docelowych grup odbiorców (w tym wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media)
– umożliwienie uczestnictwa oraz integracji przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, a także zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami
– współpraca z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi
– możliwość realizacji zadania w formule on-line.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
– czynniki takie jak: doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych
– popularyzacja efektów działań oraz dokumentacji zadania w formie np. publikacji – multimedialnej
– trwałość efektów zadania, w tym dalsze życie projektu
– uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane)
– utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– współpraca przy realizacji projektu z różnorodnymi podmiotami
– działania ponadstatutowe
– popularyzowanie nowego modelu uczestnictwa w kulturze wykorzystującego nowoczesne technologie
– propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów
– minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownicy Narodowego Centrum Kultury (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 2 wnioski
 • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
 • realizacja zadania w dwóch trybach (1-, 2, 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com