spot_img

Ponad 29 mln zł na zakup książek i promocję czytelnictwa w sektorze edukacji – trwa nabór wniosków na rok 2022

Do 31 października 2021 roku można składać wnioski na rok 2022 do Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Budżet na ten cel wynosi 29 400 000 złotych.

Wnioski do pobrania

Porady dotyczące wypełniania wniosku i przykładowe formularze dostępne są w grupie Forum Bibliotekarzy.

Inspiracje na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną znajdziesz TUTAJ.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje o Priorytecie 3. NPRCz znajdziesz na stronie internetowej MEiN. Umieszczono tam między innymi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy kwota, o którą będzie wnioskować szkoła, ma być powiększona o 20% wkładu własnego, czy dofinansowanie zawiera już wkład własny?
Do wnioskowanej przez szkołę kwoty organ prowadzący zapewnia wkład własny. Zakupy są więc dokonywane za kwotę: dotacja + wkład własny. 20% wkładu własnego jest liczone od kwoty zakupów, a nie od kwoty dotacji. Przykład: szkoła o liczbie uczniów 240 wnioskuje o kwotę 12000 zł. Kwota ta stanowi 80% kosztów zadania. Kwotę zadania wylicza się jako 12000 zł : 0,8 = 15000 zł. Wkład własny wylicza się jako: 15000 zł – 12000 zł = 3000 zł

Czy w programie można kupować książki w postaci elektronicznej?
Tak. Zapisy programu nie narzucają postaci książki. Kupowane książki mogą być więc w postaci papierowej jak i elektronicznej. W ramach NPRCz możliwy jest zakup zarówno książek papierowych, jak i audio-i ebooków.

Czy szkoła, która otrzyma wsparcie w ramach NPRC 2.0. może w wyposażeniu biblioteki kupić telewizor?
Cel przeznaczenia części środków elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej został określony w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Zgodnie z założeniami Priorytetu 3, dokonujemy zakupów, by zmienić aranżację wnętrza biblioteki oraz stworzyć nauczycielowi bibliotekarzowi warsztat pracy (komputer z oprogramowaniem bibliotecznym). Zakup telewizora w te cele się nie wpisuje.

Nasza szkoła brała udział i uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020. Czy możemy wziąć udział powtórnie w programie?
Szkoły, które brały udział w poprzedniej edycji NPRCz na lata 2016–2020, mogą także uczestniczyć w NPRCz 2.0. na lata 2021–2025.

Czy w ramach nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących czytelnictwo należy kupować tylko książki, czy mogą to być np. wydatki na wydruk dyplomów dla dzieci albo inne drobne nagrody jak przybory szkolne, piórniki?
Oczywiście w NPRCz stawiamy przede wszystkim na książki, ale inne drobne przedmioty – w tym przybory szkolne – z wykorzystaniem na nagrody też mogą być kupowane.


Czy w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dyrektor tego zespołu może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z tego programu zarówno dla przedszkola jak i szkoły podstawowej?
Dyrektor szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/przedszkole, może składać wniosek z Kierunku interwencji 3.1 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” na wsparcie oddziału przedszkolnego/przedszkola i z Kierunki interwencji 3.2. na wsparcie szkoły, jednakże nie w tym samym roku szkolnym.

Chcę zorganizować spotkanie z pisarzem, ale pisarz nie wystawia faktury, może wystawić umowę o dzieło. Czy taka forma rozliczenia w ramach programu jest dopuszczalna?
Priorytetem jest zakup książek. Na ten cel szkoła nie może przeznaczyć mniej niż 50% kosztów realizacji zadania. Pozostałą kwotę szkoła może w dowolnych proporcjach przeznaczyć na zakup elementów wyposażenia biblioteki i realizacje działań promujących czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa szkoła organizuje spotkania autorskie i może zapraszać do szkoły literatów, ale nie może przeznaczać środków na wynagrodzenie dla gości. Obowiązuje zasada non-profit. W czasie spotkania może być natomiast zorganizowany punkt sprzedaży książek danego autora.

Co oznacza określenie „szkoła polska”?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe – art. 4 pkt 29d) ilekroć w przepisach jest mowa o szkole polskiej – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.

Czy można zakupić materiały malarskie i piśmiennicze do realizacji działań promocyjnych?
Tak, jeśli biblioteka zorganizuje konkurs plastyczny dla najmłodszych czytelników Narysuj postać ze swojej ulubionej bajki, to oczywiście może przeznaczyć środki z puli, które szkoła zarezerwowała na działania promocyjne, na zakup materiałów do wykorzystania w konkursie.

Jesteśmy szkołą, która ma oddział przedszkolny. Czy we wniosku, w rubryce, gdzie należy podać liczbę uczniów musimy ująć dzieci z „zerówki”?
Jeśli dyrektor szkoły wnioskuje w ramach Kierunku interwencji 3.2 Priorytetu 3 NPRCz 2.0., we wniosku podaje liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (tj. uczniów z kl. I–VIII).

Czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla przedszkola wiąże się z 20% wkładem własnym?
Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.


Czy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa można zakupić książki, które są podręcznikami, jednak w naszej bibliotece byłyby udostępniane uczniom i nauczycielom jako materiały pomocnicze?
Nie, w ramach otrzymanych środków można kupić do biblioteki szkolnej książki niebędące podręcznikami.

Czy można przeznaczyć na zakup książek więcej niż 50% środków finansowych?
Tak, zgodnie za założeniami Priorytetu 3 NPRCz 2.0. szkoła przeznacza co najmniej 50 % wsparcia na zakup książek. Może oczywiście przeznaczyć więcej. Decyzja należy do szkoły.

Gdzie w rozporządzeniu znaleźć informacje dotyczącą celów programu związanych z działaniami promującymi i wspierającymi rozwój czytelnictwa?
Cele zostały określone w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Czy możliwy jest zakup drobnych pomocy na realizację działań promujących czytelnictwo, np. kapelusz magika dla nauczyciela organizującego czytanie bajek dla najmłodszych dzieci w bibliotece albo w przedszkolu, strojów wykorzystywanych do przedstawień w ramach działań zachęcających do czytania bajek, artykułów spożywczych lub np. kwiatów na organizowane imprezy czytelnicze?
Minister Edukacji i Nauki- jako Operator Priorytetu 3 Programu – nie określa katalogu zakupów ani narzędzi, jakie można stosować realizując działania proczytelnicze. Szkoły organizując konkursy, wystawy czy spotkania powinny mieć na względzie cel programu, jakim jest wzmocnienie czytelnictwa. Istotna jest odpowiedź na pytania, w jakim stopniu zastosowanie takich narzędzi przyczyni się w danej szkole do podniesienia poziomu czytelnictwa i czy wzrośnie liczba wypożyczeń z biblioteki szkolnej.

Czy niepubliczne przedszkole również kwalifikuje się do dofinansowania projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021-2025?
Tak, Priorytet 3 NPRCz 2.0. jest adresowany zarówno do placówek publicznych, jak i niepublicznych.

Zwracam się z zapytaniem o możliwość udziału szkół policealnych w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Czy te szkoły mogą składać wnioski?
Z Priorytetu 3 mogą skorzystać szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej są wyłączone z programu. W Priorytecie 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stąd decyzja o objęciu po raz pierwszy wsparciem placówek wychowania przedszkolnego.

Czy działania promujące czytelnictwo w edycji NPRCz na rok 2021 mają się zakończyć do 31 grudnia 2021?
Zgodnie z przepisami dotyczącymi NPRCz 2.0 wszystkie wydatki związane z NPRCz muszą być zamknięte do końca roku kalendarzowego, w którym placówka otrzymała wsparcie. Natomiast zadania promujące czytelnictwo mogą być realizowane dłużej, czyli do końca roku szkolnego. Jeśli wsparcie finansowe zostanie przyznane na 2021 rok, zakupy muszą zostać dokonane do 31 grudnia 2021 roku. Działania proczytelnicze szkoła rozpoczyna po otrzymaniu wsparcia, realizuje do 31 grudnia 2021 r. i kontynuuje do końca roku szkolnego 2021/2022. W sprawozdaniu, które szkoła przekaże organowi prowadzącemu na początku 2022 r., wykaże zrealizowane działania i te, które będzie kontynuować w kolejnych miesiącach (w tym kontynuacja rozpoczętego projektu edukacyjnego czy cyklu spotkań).


Źródło zdjęć: freepik.com