spot_img

Poprawa dostępu do kultury i sztuki – nabór wniosków

W ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” można ubiegać się od 100 tys. do nawet 500 tys. euro dofinansowania. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki. Szczegóły poniżej.

[Aktualizacja 15.03] MKiDN wydłuża termin składania wniosków do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Program Kultura. Działanie 2

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.

Ponadto program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania ze środków Programu wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny to co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys. euro, a maksymalna 500 tys. euro.

Rodzaje projektów:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury);
 • dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania;
 • zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury;
 • zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 • inne, zgodne z celami programu.

Uprawnione podmioty

Kwalifikujący się wnioskodawcy to: jednostki samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury.

Warunki

 • złożenie wniosku w terminie do 30 marca 2020;
 • każdy projekt musi odnosić się do przedsiębiorczości w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie się do co najmniej jednego z tych aspektów);
 • każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie eogkultura.mkidn.gov.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – Bru-nO