spot_img

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – nabór wniosków

„Bardzo Młoda Kultura” to wieloletni program, którego celem jest wspieranie rozwoju edukacji kulturowej w Polsce oraz poprawienie jakości i zwiększenie jej dostępności i roli w społecznościach lokalnych. Złóż wniosek, zyskaj nawet 450 tys. zł dofinansowania i działaj!

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

W ramach programu Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie pełnienia roli Operatora regionalnego programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, będącego kompleksowym zadaniem składającym się z następujących działań:

 • diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie (z uwzględnieniem informacji pozyskanych w programie Bardzo Młoda Kultura Promesa 2016-2018), a także prowadzenie stałej autoewaluacji podejmowanych działań,
 • prowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych, w tym przede wszystkim: tworzenie regionalnych portali informacyjnych; organizacja konferencji, spotkań i prezentacji działań z zakresu edukacji kulturowej, służących także wymianie doświadczeń edukatorów,
 • prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, w tym wydawanie materiałów szkoleniowych i metodycznych; organizowanie warsztatów i szkoleń; działalność konsultacyjna i doradcza,
 • prowadzenie programów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych. Odbiorcami tych przedsięwzięć powinny być przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra oświatowa, rodzice i opiekunowie.

Czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie projektów będą:

 • doświadczenie organizacyjne realizatorów, w tym dotychczasowe współdziałanie z innymi podmiotami lokalnymi,
 • poziom współpracy z samorządem lokalnym,
 • umiejętność pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
 • zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych,
 • uwzględnienie w strategii działania analiz i diagnoz opracowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Promesa 2016-2018 w danym województwie.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum np. z publicznymi lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury.

Dopuszczone do udziału w programie będą tylko wnioski na zadania 3-letnie zakładające kompleksową realizację wszystkich działań podanych powyżej. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się następująco:

 • od 29 kwietnia do 12 listopada 2019 roku,
 • od 1 stycznia do 12 listopada 2020 roku,
 • od 1 stycznia do 12 listopada 2021 roku.

Dofinansowanie

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2019 – 2021 wynosi 300 tys. zł. (100 tys. zł na rok). Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 450 000 zł (kwota dofinansowania w jednym roku wynosi 150 tys. zł).

Warunki

 • złożenie wniosku do 1 kwietnia 2019 roku,
 • można złożyć tylko jeden wniosek,
 • realizacja zadań w ciągu 3 lat,
 • należy uwzględnić 25% wkładu własnego,
 • zgłoszenie wniosku poprzez system EBOI.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej nck.pl

Zobacz także poprzednie edycje, raporty i przydatne materiały!

Źródło zdjęć: pixabay.com – alexanderstein

26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych