spot_img

38% Polaków czyta książki – stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się. Jak wynika z najnowszych badań Biblioteki Narodowej 38% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu roku. Pełny raport ukaże się w maju.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Dziś na konferencji prasowej w Pałacu Rzeczypospolitej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, zaprezentował najnowsze wyniki badań czytelnictwa w Polsce. Według danych za 2017 rok:

  • 38% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu roku,
  • 9% deklaruje czytanie 7 i więcej książek rocznie,
  • 6% respondentów czyta e-booki,
  • czytelnikami książek są przede wszystkim osoby uczące się i posiadające wyższe wykształcenie, mieszkające w największych miastach,
  • zarejestrowano mniejszy spadek czytania książek w grupie osób po 60. roku życia,
  • czytane przez Polaków książki rzadziej niż w latach poprzednich pochodziły z księgozbiorów domowych, częściej zaś były kupione lub otrzymane w prezencie.

Badania Biblioteki Narodowej

Przy okazji tegorocznego badania Biblioteka Narodowa przedstawiła informacje dotyczące otoczenia czytelników (czytające otoczenie sprzyja lekturze), czytelnictwa polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych (czytają dużo i chętnie) oraz zależności między czytaniem książek a preferowanymi źródłami pozyskiwanych wiadomości (czytelnicy książek czerpią wiadomości głównie z Internetu, a nieczytający przeważnie oglądają telewizję).

Czytelnicy a ich otoczenie

Analiza związku otoczenia z praktyką lekturową wykazała dobitnie, że osoby z domów, gdzie czytają wszyscy pozostali, same także czytają książki (aż 82%), w przeciwieństwie do domów, w których się nie czyta (tu tylko 13% deklarowało czytanie). Jeszcze wyraźniej widać tę zależność w pytaniu o znajomych i przyjaciół: w nieczytającym kręgu towarzyskim znajdziemy zaledwie 5% czytelników.

Czytelnicy książek czytają wiadomości w Internecie

Badanie preferowanych źródeł wiadomości i ich związku z czytelnictwem wykazało, że osoby deklarujące się jako czytelnicy książek najchętniej czerpią wiadomości o świecie także za pośrednictwem lektury, często online (37%), podczas gdy nieczytający wybierają przede wszystkim radio i telewizję (55%).

Czy poloniści lubią czytać?

Szczegółowej analizie poddano w tym roku nauczycieli-polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Badacze uznali, że ta grupa społeczna ma szczególnie duży wpływ na czytelnictwo Polaków, postanowili więc przyjrzeć się ich nawykom i preferencjom związanym z książką. Badanie wykazało, że poloniści czytają zdecydowanie więcej i chętniej niż ogół badanych (co nie zaskakuje), ale także zdecydowanie wyróżniają się in plus nawet w porównaniu z podobną sobie grupą demograficzną (kobiety, aktywne zawodowo, wykształcone, w wieku 25–60 lat).

O badaniu

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Wywiady przeprowadzono metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview – wspomaganego komputerowo wywiadu kwestionariuszowego) w domach respondentów, a na próbie celowej nauczycieli – metodą CAPI w miejscu pracy badanych lub metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), za pomocą tego samego kwestionariusza, porównywalnego ze stosowanym w latach ubiegłych (nauczycielom zadano kilka dodatkowych pytań związanych z ich pracą). Cele poznawcze badania, założenia dotyczące doboru próby, a także narzędzie badawcze przygotowano w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, zaś realizację badania w terenie wykonała firma Kantar Public.