spot_img

Dziennik ustaw – aktualne i archiwalne akty prawne

38b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

38c. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby:
1) w pomieszczeniu, w którym organizowane jest spotkanie lub wydarzenie, przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
2) uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

§9 38a. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
1) udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
2) aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

§9 ust. 38 Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§9 ust. 23 Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§9 ust. 24 Do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§28 ust. 6 Do dnia 14 marca 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

7. Zakaz, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy:
1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;

§10 ust. 22 Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§10 ust. 22. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§10 ust. 22 Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§6 ust. 11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§6 ust. 11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy:
1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 11a

Wprowadza obszary zagrożone: czerwone i żółte.

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 7 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 pkt. 1.

§7. ust. 2. Do dnia 3 maja 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
[…] pkt. 2) bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0).

§ 8. ust. 3. Ograniczenia, o których mowa w § 7:
pkt. 1) ust. 2 i ust. 4 pkt 1, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: akt jednorazowy

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 8 ust. 1 pkt. 2 oraz § 9 ust. 1 pkt. 1.

§ 8. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
[…] 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

§ 9. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1:
1) pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: akt jednorazowy

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 8 ust. 1 pkt. 2 oraz § 9 ust. 1 pkt. 1.

§ 8. 1. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie:
[…] 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

§ 9. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1:
1) pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: uchylony

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 8 ust. 1 pkt. 2 oraz § 9 ust. 1 pkt. 1.

§ 2. 1. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustanawia się czasowe ograniczenie: […] 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

§ 9. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1:
1) pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: obowiązujący

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: akt jednorazowy

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1.

§ 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 6. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
[…] 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

§ 7. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 6 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Status aktu prawnego: uchylony

Zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt. 1.

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
[…] 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;

Rozporządzenie wskazane powyżej zostało również zmienione aktami:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego