spot_img

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna

Tutaj dowiesz się:

 • czym jest ogólnokrajowa sieć biblioteczna
 • jakie są cele ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • kto prowadzi ewidencję bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • do czego są zobowiązane biblioteki w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • które biblioteki należą do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • jak przystąpić do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • kto podejmuje decyzję włączenia biblioteki do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Art. 27.
1. W celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji, tworzy się ogólnokrajową sieć biblioteczną, zwaną dalej „siecią biblioteczną”.

2. W skład sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne.

3. Biblioteki inne niż określone w ust. 2 mogą być włączone do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 5. Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej.

4. Ewidencję bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej prowadzi Biblioteka Narodowa.

5. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencji materiałów bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej realizacji zadań bibliotek.

Art. 28. (uchylony)

Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Rozdział 10.

SKŁAD OGÓLNOKRAJOWEJ SIECI BIBLIOTECZNEJ

Biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB
 • Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich – Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
 • Biblioteka Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
 • Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
 • Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
 • Biblioteka Politechniki Białostockiej
 • Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nadbużańskiej w Bohukałach
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka im. J Giedroycia w Białymstoku 
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • Biblioteka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie 
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

AKTUALNOŚCI