spot_img

Biblioteki naukowe

Art. 21.
1. Biblioteki naukowe:
1) służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
2) prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

2. Do bibliotek naukowych należą:
1) Biblioteka Narodowa;
2) biblioteki, których organizatorami są szkoły wyższe;
3) biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk;
4) biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe;
5) inne biblioteki.

3. Wykaz bibliotek naukowych prowadzi Biblioteka Narodowa.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb zaliczania bibliotek, o których mowa w ust. 2 pkt 5, do bibliotek naukowych oraz ustali ich wykaz, uwzględniając specyfikę zakresu ich działalności oraz potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania przez nie zadań.

Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Rozdział 6.

INNE BIBLIOTEKI ZALICZONE DO BIBLIOTEK NAUKOWYCH

1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
3. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
4. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
5. Główna Biblioteka Komunikacyjna
6. Biblioteka Sejmowa
7. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca
8. Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego
9. Biblioteka Główna Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
14. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
15. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
16. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
17. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
18. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
19. Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
20. Biblioteka Książąt Czartoryskich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
21. Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie
22. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
23. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
24. Książnica Cieszyńska
25. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
26. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
27. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
28. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
29. Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
30. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
31. Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA
32. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
33. Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC / Biblioteka – Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich
34. Biblioteka Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie

BIBLIOTEKI SZKÓŁ WYŻSZYCH

Art. 49.
1. Uczelnia zapewnia warunki, w tym infrastrukturę, niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 11 [tj. ust. 1 pkt. 9) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych].

2. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu.

3. W uczelni działa archiwum.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dział II. Rozdział 1.

PRACOWNICY BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów osoby, które nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia. Na stanowiskach mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach.

AKTUALNOŚCI