spot_img

EtnoPolska 2023 – nabór wniosków

Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie w programie „EtnoPolska”. Narodowe Centrum Kultury czeka do 16 stycznia 2023 roku. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska 2023

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wyniki z poprzedniej edycji

Uprawnione podmioty

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, a także organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 16 stycznia 2023
  • można zgłosić 1 wniosek w programie
  • wkład własny 5%
  • realizacja zadania od 1 marca do 17 października 2023 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

Źródło zdjęć: freepik.com