spot_img

Nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2023 rok

O dofinansowanie w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki” mogą ubiegać się wojewódzkie biblioteki publiczne. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2022 roku.

Dyskusyjne Kluby Książki

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Dofinansowanie

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 800 000 zł.

W ramach programu Instytutu Książki można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z koordynacją i organizacją działalności Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie danego województwa, a w szczególności:

 • prowadzenia ewidencji Dyskusyjnych Klubów Książki
 • utrzymywania stałego kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności
 • zakupu książek, które będą przedmiotem dyskusji działających klubów
 • dystrybuowania książek do poszczególnych klubów oraz ich ewentualnego udostępniania innym wojewódzkim bibliotekom publicznym, które realizują zadania w ramach programu
 • organizowania spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących społeczność DKK, spotkań promocyjnych dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych prowadzeniem klubów, a także innych inicjatyw realizujących cele programu
 • organizowania działań, w ramach których moderatorzy i klubowicze będą włączani w ogólnopolskie akcje czytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy
 • wspierania powstawania recenzji z przeczytanych książek i ich publikowania oraz przygotowywania relacji dokumentujących spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
 • promocji programu m.in. poprzez informowanie mediów o działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, płatną promocję w mediach inicjatyw realizowanych przez beneficjenta w ramach programu, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych, prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych poświęconych działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, aktywne zachęcanie do zakładania nowych klubów w trakcie wydarzeń branżowych
 • ewaluacji prowadzonych działań
 • uczestnictwa koordynatorów wojewódzkich programu w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach branżowych mających na celu wyłącznie podniesienie kompetencji wykorzystywanych w pracy z Dyskusyjnymi Klubami Książki bądź promocję programu.

Zgodnie z regulaminem wnioskowana kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wynikająca z zastosowania następującego algorytmu: liczba klubów w województwie według stanu na 31 października 2022 roku x 1.1 (zwiększenie liczby klubów) × 1200 zł (szacowany koszt działalności klubu w 2023 roku). W ramach tej kwoty mieści się wynagrodzenie dla koordynatorów wojewódzkich i innych osób pracujących przy programie.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Warunki

 • realizacja zadania w roku 2023
 • złożenie wniosku do 16 grudnia 2022 roku w formie tradycyjnej
 • można złożyć jeden wniosek

Szczegóły i regulamin

Źródło zdjęć: freepik.com