spot_img

Promocja czytelnictwa – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Promocja czytelnictwa” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Promocja czytelnictwa

Celem programu, którym zarządza Instytut Książki, jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne – od 5 000 do 500 000 złotych
 • Zadanie nr 2: festiwale literackie – od 5 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 3: wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych – od 5 000 do 60 000 złotych
 • Zadanie nr 4: cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki) – od 5 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 5: cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki) – od 5 000 do 60 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 4 328 000 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 907 500 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Jakie projekty można zrealizować w formule on-line?
W ramach programu można zrealizować:
– działania kreatywne i edukacyjne, w szczególności: warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty z zakresu programu realizowanego on-line, służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców zadania
– wydarzenia kulturalne/artystyczne on-line z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami/artystami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami
– tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?
Preferowane grupy odbiorców to: dzieci i młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie, a także osoby nieczytające, czyli grupy społeczne niebędące aktywnymi uczestnikami życia literackiego.

Czym powinien wyróżniać się Twój projekt?
Projekt powinien wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie i odniesienia do kanonu literackiego w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– zasięg społeczny projektu, w tym trafne określenie grupy odbiorców
– zadanie, które utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– możliwość realizacji zadań i działań w formule on-line
– projekty, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie i nowe media
– uwzględnienie działań na rzecz włączenia grupy docelowej w przygotowane działań, np. przez projekty edukacyjne poprzedzające zadania i inne formy aktywizacji
– potencjał promocyjny projektów
– by przez 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 2 wnioski
 • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
 • realizacja zadania w trzech trybach (1-, 2- i 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com