spot_img

Kultura ludowa i tradycyjna – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Kultura ludowa i tradycyjna” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Kultura ludowa i tradycyjna

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 2: przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 3: publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 4: animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 5: działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 6: działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 7: zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym – od 20 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 8: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej – od 20 000 do 150 000 złotych
 • Zadanie nr 9 „Mistrz tradycji”: prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa – od 12 000 do 20 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 5 478 800 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 975 000 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
To między innymi:
– dynamiczne i twórcze ujęcie tradycji (kreatywność, własna inwencja, spontaniczność)
– nawiązanie zadania do tradycji danego miejsca i grupy lub tradycji narodowej oraz twórcza interpretacja jej elementów
– wykorzystanie nowoczesnych, multimedialnych technik dokumentacji i prezentacji, oraz wykorzystanie tzw. nowych mediów, jednakże z uwzględnieniem osobistego kontaktu ze źródłem kultury tradycyjnej
– znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego danego miejsca i grupy lub dziedzictwa narodowego
– atrakcyjny charakter zadania, prezentacji, obiektu, dziedziny, stopień jej zachowania
– wpływ na zachowanie, utrwalanie lub manifestowanie tożsamości danego miejsca i grupy lub tradycji narodowej
– udział w projekcie artystów i nosicieli tradycji (depozytariuszy), w tym przedstawicieli młodego pokolenia i ruchu amatorskiego
– dział w projekcie specjalistów z zakresu etnologii, etnografii, antropologii kulturowej, folklorystyki, etnomuzykologii, etnochoreologii, dialektologii i sztuki ludowej w tym przedstawicieli młodego pokolenia
– profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania
– inne dodatkowe kryteria dla zadania 9: nawiązanie projektu do tradycji danego miejsca i grupy, znaczenie dla międzypokoleniowego (międzygeneracyjnego) przekazu tradycyjnej wiedzy i umiejętności ze szczególnym naciskiem na ich unikalność bądź zagrożenie zanikiem, przekaz wiedzy i umiejętności odbywa się pomiędzy osobami wywodzącymi się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej lub regionalnej, wpływ na zachowanie, utrwalanie lub manifestowanie tożsamości danego miejsca i grupy.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 2 wnioski lub 1 wniosek w zależności od realizowanego zadania
 • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
 • realizacja zadania w dwóch trybach (1-, 2-, 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com