spot_img

Czasopisma – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Czasopisma” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • Zadanie nr 1: wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej – od 10 000 do 150 000 złotych
  • Zadanie nr 2: wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk humanistycznych (punktowanego przez MNiSW) w wersji papierowej i/lub elektronicznej – od 10 000 do 150 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 2 439 735 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 675 000 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– oryginalna, spójna koncepcja czasopisma, której wyznacznikiem jest koncentracja redakcji na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w możliwe dogłębny sposób, bądź też realizacja formuły opartej na dużej komunikatywności przekazu, różnorodności tematycznej lub odniesieniu do kanonu literackiego
– stabilność finansowa i organizacyjna, by wnioskować o wsparcie wieloletnie
– skuteczna dystrybucja czasopisma i udostępnianie treści w nim zawartych w internecie
– stabilność działania czasopisma.

Jakie są wymagania w związku z planowanymi zadaniami?
– funkcjonowanie na rynku wydawniczym lub w formie publikacji elektronicznej, które w okresie poprzedzającym złożenie wniosku wydano w nie mniej niż 2 numerach.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
– wartość merytoryczna (naukowa) publikowanych tekstów
– różnorodność poruszanych tematów, łączenie treści z zakresu różnych dziedzin kultury i problematyki społecznej
– kompetentna prezentacja problematyki związanej z daną dziedziną kultury, zgodnie z grupą docelową odbiorców pisma
– jakość graficzna i edytorska, poziom opracowania redakcyjnego tekstów, wykorzystanie możliwości technicznych i społecznościowych internetu
– udział w realizacji zadania autorytetów z dziedziny kultury i nauki oraz lokalnych środowisk kulturotwórczych, pozyskiwanie autorów z młodego pokolenia, doświadczenie i profesjonalizm zespołu redakcyjnego
– ugruntowana pozycja czasopisma
– utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– tworzenie platformy dialogu
– ukazywanie niszowych i elitarnych dziedzin kultury
– docieranie do zróżnicowanych grup odbiorców, kierowanie czasopisma do odbiorcy dziecięcego, młodzieżowego lub osób niewidomych i słabowidzących
– łatwość dostępu do treści czasopisma poprzez sprawną dystrybucję i/lub stronę internetową.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
  • można złożyć 2 wnioski
  • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
  • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
  • realizacja zadania w dwóch trybach (1-, 2, 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com