spot_img

Rekomendacje BN dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek, które otrzymały dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteki, których budżet na 2021 rok przeznaczony na gromadzenie materiałów bibliotecznych niesłużących wyposażeniu w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi działalności jest mniejszy od wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 2021 rok progu unijnego dla tego typu zamówień, tj. 913 630 zł netto, a jednocześnie jest równy lub przekracza kwotę 130 000 zł netto, mogą skorzystać z wyłączenia ustawowego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych. Oznacza to, że w takim wypadku biblioteki nie muszą stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych.


Źródło zdjęć: polona.pl