spot_img

Nabór wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”

Trwa nabór wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”. Dzięki niemu można zdobyć środki na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym.

Rozwój czasopism naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy program „Rozwój czasopism naukowych”, którego celem jest wsparcie polskich czasopism naukowych. W jego ramach można uzyskać dofinansowania na wsparcie projektów, których celem jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Uprawnione podmioty

Do otrzymania środków finansowych uprawnieni są wydawcy polskiego czasopisma działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe i będący:

  • podmiotem uprawnionym na podstawie art. 366 ust. 1 albo art. 370 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł − w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowej bazie czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index. Przy czym w pierwszym roku finansowania wsparcie finansowe nie może wynieść więcej niż 60 tys. zł.

W przypadku czasopism niespełniających powyższych warunków maksymalna wielkość dofinansowania wynosi do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł.

Warunki

  • złożenie wniosku do 5 listopada 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na gov.pl/web/edukacja-i-nauka


Źródło zdjęć: pixabay.com