spot_img

Zakup nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych

Do 6 grudnia 2019 roku trwa nabór wniosków do Priorytetu 3. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Priorytet 3

26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu.

Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne – podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uprawnione podmioty

Do składania wniosków uprawnione są szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkół polskich – 2480 zł;
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4000 zł;
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 • dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł;
 • dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
  a) do 70 – 1600 zł,
  b) od 71 do 170 – 2500 zł,
  c) więcej niż 170 – 4500 zł.

Warunki

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

Szczegóły i formularze do złożenia wniosku

Źródło zdjęć: pixabay.com – Vladvictoria